/
/

Öppna jämförelser 2014 – Stöd till brottsoffer – Nationella resultat, metod och indikatorer

Den här rapporten presenterar resultaten av 2014 års öppna jämförelser av kommuneras stöd till brottsoffer. Rapporten innehåller även en redovisning av de indikatorer som årets publicering omfattar.

Sammanfattning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen resultaten av 2014 års öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer. Jämförelserna omfattar 57 indikatorer med fokus på kommunernas stöd till våldsutsatta barn och vuxna och barn som bevittnat våld.

Fler kommuner än tidigare använder standardiserade bedömnings-metoder. 49 procent av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för att kartlägga våldsutsattheten och bedöma risker vid utredning av behov hos våldsutsatta vuxna. Det är en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2013.

Fler kommuner än tidigare erbjuder skyddat boende till våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem. Drygt 70 procent av kommunerna erbjuder skyddat boende som är särskilt anpassat till behoven hos våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem. Det är en ökning med 19 procentenheter jämfört med 2013.

Färre kommuner än tidigare använder enskildas synpunkter. Totalt 13 procent av kommunerna använder våldsutsattas synpunkter för att utveckla verksamheten. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2013.

Få kommuner gör systematiska uppföljningar. Endast 6 procent av kom-munerna gör systematiska uppföljningar av sina insatser till våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Brist på rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.
14 procent av kommunerna har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

Information saknas på olika språk och i alternativa format. De flesta kommuner har information på sin webbplats om vilka insatser de erbjuder våldsutsatta, barn som bevittnat våld och personer som utövat våld. Däremot finns sällan informationen på olika språk och i olika alternativa format, till exempel på lättläst svenska. Endast 25 procent av kommunerna har översatt informationen till olika språk.

Rutiner om stöd till våldsutsatta saknas i verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Mindre än 30 procent av kommunerna har aktuella rutiner för hur personalen ska agera vid indikation på att en äldre person eller person med funktionsnedsättning utsatts för våld av närstående.

Brist på insatser till personer som utövat våld. 67 procent av kommunerna erbjuder biståndsbeslutade stödsamtal till personer som utövat våld, med syftet att våldet ska upphöra. Insatser till personer som utövat våld är en viktig del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Det är viktigt att alla i familjen får det stöd de behöver.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-1
Format: POD
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00