/
/

Avgifter inom äldreomsorgen – Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Rapporten ger en samlad, aktuell bild av kommunernas avgifter inom vården och omsorgen om äldre och beskriver de olika avgiftssystemen. Den visar bland annat att det finns många olika avgiftssystem och att det saknas en helhetssyn kring avgifterna och att systemet är komplicerat och svårt att förstå.

Korrigerad 2014-06-09: sid 56, uppgifterna om avgiftssystemen i Avesta kommun har uppdaterats i bilaga 4. Nedladdningsbar pdf är korrekt

Bilagor

Bilaga 4 Tabell över avgiftssystem i kommunernas vård och omsorg om äldre

Bilaga 5 Tabell över avgifter i kommunernas vård och omsorg om äldre

Sammanfattning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen en kartläggning av kommunernas avgiftssystem inom vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen redovisar också en analys av effekterna av avgiftsuttaget för enskilda äldre och för finansieringen av kommunernas vård och omsorg om äldre.

Kartläggningen har genomförts som en totalundersökning med en enkät till alla kommuner. Vi har också låtit göra fördjupade intervjuer av tjänstemän, politiker och brukarrepresentanter från fem kommuner, gjort avgiftssimuleringar i fyra kommuner och arrangerat fokusgrupper med avgiftshandläggare.

Socialstyrelsen konstaterar följande:

  • Det saknas en helhetssyn kring avgifterna för de äldres vård och omsorg. Bostadstillägget för pensionärer täcker i många fall inte kostnaderna för hyran i permanent särskilt boende och det saknas koordination mellan kommuner och landsting med avseende på vård- och omsorgsavgifter, patientavgifter samt de äldres egenkostnader för hjälpmedel och tandvård. Systemet är komplicerat och svårt att förstå.
  • Kartläggningen visar att det finns många olika avgiftssystem för avgifter inom kommunernas vård och omsorg om äldre. Systemen skiljer sig främst avseende hur avgiften beräknas för insatser i ordinärt boende.
  • Avgiftssystemen baseras på en eller flera av följande avgiftskonstruktioner; timavgift, nivåindelad avgift eller en fast avgift som debiteras per månad eller per insats.
  • Variationerna i hur mycket de äldre får betala för den kommunala vården och omsorgen beror framförallt på avgifterna för mat, hyra för särskilt boende, kommunernas system för jämkning och vilka insatser som kommunerna tillhandahåller avgiftsfritt.
  • Kommunerna skiljer sig åt med avseende på vilka insatser som ingår i det kommunala högkostnadsskyddet. Till exempel ingår inte avgifterna för trygghetslarm i maxtaxan i några kommuner.
  • De olika avgiftssystemen påverkar både kommunernas avgiftsintäkter och hur mycket brukarna får betala för sina insatser. Exempelvis betalar en större andel äldre maxtaxa i kommuner som har timavgift för hemtjänst jämfört med kommuner som tillämpar nivåsystem.
  • Avgiftskillnaderna mellan kommuner är små för de enskilda individerna och avgiftsintäkterna står för en mindre del av kommunernas finansiering av äldreomsorgen. Genomsnittet för hela riket är omkring fyra procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-9
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00