/
/

Vårdgaranti och kömiljard – Uppföljning 2013

Rapporten presenterar utvecklingen av väntetider under 2013. Den redovisar även hur väl landstingen uppfyllt prestationskraven i kömiljarden och vilken ersättning de fått. Rapporten redovisar även en kartläggning av hur vårdcentraler tillämpar vårdgarantin.

Korrigerad 2014-05-15: Tabell 16, sid 32. Svarsalternativ 5 och 6 hade förväxlats. Nedladdningsbar fil är korrigerad.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har följt vårdgarantin och de väntetider den omfattar i fem år. Ett flertal utredningar har visat på två huvudsakliga resultat av vårdgarantins måluppfyllelse. Det ena resultatet är att väntetiderna inom både primärvård och specialistvård har minskat på nationell nivå under åren men att det sedan 2011 nått en mer stabil nivå. Under 2013 så besvarades drygt nio av tio telefonsamtal samma dag, nio av tio fick komma på ett läkarbesök inom sju dagar inom primärvården. Det är i genomsnitt 11 procent av patienterna som har väntat mer än 90 dagar till ett specialistbesök under både 2012 och 2013. Motsvarande andel för operation eller åtgärd är 14 procent under åren 2012 och 2013. Det andra resultatet är att det finns relativt stora skillnader mellan landstingen i hur ofta vårdgarantin uppfylls. Det har även visat sig att det finns stora variationer hur ofta garantin uppfylls under året.

Kömiljarden

Prestationskrav och regelverket för att få ta del av den så kallade kömiljar-den, har under åren förändrats. Under 2013 har alla landsting fått tagit del av kömiljarden. Gotland var ett av de 10 landsting som klarade alla prestationskrav, och fick störst ersättning utslaget per invånare med 1 289 kronor. Dalarna och Värmland klarade av kraven en månad under 2013 och fick fyra kronor per invånare.

Bristande information om vårdgarantin i primärvården

När primärvården inte kan erbjuda läkarbesök inom vårdgarantin ges oftast information om vårdgarantin och rätten om att byta vårdgivare endast om patienten begär det. Det är inte patientens ansvar att begära detta utan ansvaret för att informationen når patienten åligger hälso- och sjukvården.

Bättre underlag och mer kunskap om väntetider behövs

I dag utgår all uppföljning av väntetider från SKL:s databas Väntetid i vården. Underlag för icke kirurgisk behandling samt för de delar av vårdkedjan som inte ingår i vårdgarantin saknas i databasen. Socialstyrelsen anser att det långsiktiga målet för en kvalificerad uppföljning av vårdens tillgänglighet måste omfatta hela patientens väg genom vården.

Utan kunskap om hur patienterna prioriteras och på vilka indikationer vård och behandling ges går det inte att uttala sig om vården ges på lika villkor. Socialstyrelsen har i tidigare rapporter konstaterat att individbaserade uppgifter om väntetider behövs för att kunna göra kvalificerade uppföljningar.

Utveckla vårdgarantin

Vårdgarantins bestämda tidsgränser har inte utgått från det medicinska vårdbehovet. Socialstyrelsen föreslår att det istället ska vara målrelaterade tider mellan remiss och behandlingsstart som anpassas efter specifika sjukdomar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-5
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Nina Frohm
075-247 30 00

Mer hos oss

Vårdgarantin