/
/

Familjerätt år 2013

Rapporten innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten. Det rör sig bland annat om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar.

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik för år 2013 över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (så kallade snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna, som avser hela år 2013 och den 31 december 2013, redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis visar statistiken bland annat följande:

  • Totalt pågick knappt 73 700 faderskapsutredningar under år 2013. Det innebär att 65 procent av samtliga födda under året var aktuella för en faderskapsutredning. Vid en jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren har denna andel varit i stort sett konstant.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna, knappt 61 000 eller drygt 83 procent, avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, dvs. fadern bekräftade faderskapet. Knappt 1 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 2 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • Av de ärenden där faderskapet fastställdes genom bekräftelse anmälde föräldrarna i de flesta fall, cirka 53 200 eller cirka 88 procent, att de var sammanboende och var övertygade om att barnet var deras gemensamma. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under 2013 slutfördes föräldraskapsutredningar för 244 barn vilket är 81 barn fler än föregående år. För flertalet, 200 barn, fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 7 barn genom dom. Totalt tolv utredningar lades ned under året. Vid årets slut pågick 168 föräldraskapsutredningar.
  • Under år 2013 var nära 7 200 barn och ungdomar (0–17 år) aktuella för utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar cirka 39 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2008–2013 har denna andel legat relativt konstant.
  • Antal barn som varit föremål för snabbupplysning från socialnämnden under år 2013 var nästan 10 300. Under den senaste femårsperioden har detta antal ökat med i genomsnitt nästan 5 procent per år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Under 2013 tecknades drygt 3 700 sådana avtal. Cirka 52 procent av avtalen gällde vårdnad, 24 procent avsåg boende och resterande 24 procent umgänge.
  • Under 2013 lämnade kommunerna drygt 360 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn 0–17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena, knappt 84 procent, avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-2
ISBN: 978-91-7555-176-0
Format: POD
Antal sidor: 95
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Barbro Engdahl
075-247 30 00