/
/

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna – Insatser år 2013

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna. Rapporten visar bland annat att antalet tvångsvårdade ökat med 17 procent det senaste året.

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna år 2013. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), (LVM). De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte. 

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem

Med vuxna med missbruks- och beroendeproblem avses i denna statistik huvudsakligen personer som är 21 år eller äldre som den 1 november eller någon gång under år 2013 hade minst ett beslut om insatser enligt SoL eller LVM på grund av problem med sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För vård enligt LVM ingår även personer i åldern 18-21 år. Rapporten visar bland annat följande.

  • Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) den 1 november 2013 uppgick till 310 personer, varav 16 personer var i åldern 18-20 år. Det innebar att antalet tvångsvårdade ökade med 17 procent jämfört med den 1 november 2012.
  • Antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) per den 1 no-vember 2013 var 1 955 personer vilket var en minskning med 7 procent jämfört med året innan. Antalet personer som vårdades i familjehem (en-ligt SoL och LVM) var 175 stycken, en minskning med drygt 6 procent jämfört med år 2012.
  • Drygt 2 400 personer hade insatser inom heldygnsvård den 1 november 2013, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med antalet den 1 november 2012. Av dessa personer vårdades 90 procent på frivillig grund. Heldygnsvård avser såväl tvångsvård på institution (enligt LVM), frivillig institutionsvård och vård i familjehem (enligt SoL och LVM).
  • Drygt 6 200 personer hade bistånd som avser boende den 1 november 2013, vilket motsvarar 2012 års nivå. Cirka 10 700 personer hade någon form av individuellt behovsprövade öppna insatser per den 1 november 2013 (en minskning med drygt fyra procent).
  • Ungefär 77 procent av de vuxna med missbruks- och beroendeproblem som mottog bistånd som avser boende den 1 november 2013 var män. Inom de individuellt behovsprövade öppna insatserna var andelen män 69 procent och inom heldygnsvården drygt 73 procent. Andelen män bland de som tvångsvårdades enligt LVM den 1 november 2013 var 71 procent.

Övriga vuxna

Gruppen övriga vuxna definierar Socialstyrelsen som personer 21 år eller äldre som får insatser som ges enligt SoL. Gemensamt för denna grupp är att deras problem inte är relaterade till eget missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Skäl till kontakt med socialtjänsten kan vara spelmissbruk, hemlöshet, behov av stöd i föräldra-rollen, anhörigs missbruk eller att personen är utsatt för våld. Rapporten visar bland annat följande.

  • Den 1 november 2013 fick drygt 10 100 personer av kategorin övriga vuxna bistånd som avser boende, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med år 2012.
  • Cirka 6 300 personer fick individuellt behovsprövade öppna insatser den 1 november 2013, vilket innebar en minskning med 7 procent jämfört med 1 november 2012.
  • Antalet som vistades frivilligt på institution den 1 november 2013 uppgick till 252 personer. Det innebar att antalet som vistades frivilligt på institution är på samma nivå som år 2012 vid aktuellt mätdatum.
  • 78 personer hade beslut om familjehemsvård den 1 november 2013, vilket är en minskning med 13 procent sedan den 1 november 2012.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-14
ISBN: 978-91-7555-182-1
Format: POD
Antal sidor: 188
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr