/
/

Kommunal familjerådgivning år 2013

Rapporten innehåller statistik om familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna 2013. Resultatet visar bland annat att det är stora skillnader mellan olika län när det gäller andelen personer som besökt kommunal familjerådgivning.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2013. Kommunerna ska enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare. Statistiken ingår för tionde året i rad i Sveriges officiella statistik

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • År 2013 var antalet ärenden inom kommunernas familjerådgivning ungefär 34 000.
  • Under år 2013 hölls knappt 110 000 familjerådgivningssamtal med drygt 62 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 9 personer per 1 000 i befolkningen i åldern 18–69 år.
  • Antal påbörjade ärenden var drygt 27 000 under år 2013.
  • Knappt 43 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i ärenden som påbörjades under året.
  • I cirka 81 procent av de ärenden som påbörjades 2013 var de besökande gifta par eller samboende. Särboende par utgjorde 5 procent och par som separerat utgjorde 10 procent av ärendena.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under år 2013 drygt 25 000. Vanligast var att parrelationen pågått mellan 5 och 9 år. Denna grupp utgjorde 27 procent av alla påbörjade parrelationsärenden 2013.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under 2013.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-13
ISBN: 978-91-7555-181-4
Format: POD
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jesper Hörnblad
075-247 30 00