/
/

Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Denna skrift är ett komplement till Socialstyrelsens sammanfattning av kunskapsläget Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. Skriften syftar till att barn som anhöriga ska få ändamålsenligt stöd.

Ändringar har gjorts på sidan 42, april 2017, se rättelseblad

Rättelseblad

Sammanfattning

Många barn och unga har någon gång under uppväxten en förälder eller annan vuxen i familjen med allvariga svårigheter som kan påverka såväl skolresultat som den ungas hälsa.

Det är inte förskolans och skolans uppdrag att arbeta med föräldrars svårigheter. Förskola och skola kan ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande inom ramen för sitt uppdrag.

Goda skolresultat är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns och ungas möjligheter att lyckas och må bra, trots svårigheterna. Dessutom är kamraterna och relationerna till vuxna inom förskola och skola betydelsefulla för barn och unga som har svårigheter hemma.

Det som personal i förskola och skola kan bidra med handlar om att

 • upptäcka och uppmärksamma när barn har föräldrar med svårigheter
 • samtala med barn och föräldrar om situationen
 • samarbeta med föräldrarna och barnet kring situationen
 • se till att förskole-/skolsituationen blir så bra som möjligt
 • visa omsorg om och respekt för barnet och föräldrarna
 • vid behov ge barn extra stöd i förskolan respektive stöd för att klara skolarbetet
 • se till att barn får tillgång till förskolans stödfunktion/skolans elevhälsa och annan form av stöd, när så behövs
 • ge föräldrar information om och motivation till att vid behov ansöka om stödjande insatser från socialtjänsten
 • göra en anmälan till socialtjänsten när det finns oro för att barnet far illa eller riskerar att fara illa
 • vid behov samverka med andra instanser, som socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 • I skriften ges också förslag till diskussionsfrågor vad gäller barns och ungas behov när föräldrar har olika slags svårigheter.

Viktiga slutsatser

 • Man kan räkna med att det i varje förskolegrupp och klass finns flera barn med svårigheter hemma.
 • Förskolan och skolan behöver känna till och ta hänsyn till barnens situation för att kunna ge adekvat stöd.
 • Förskolan och skolan har stor betydelse för hur barn klarar sin situation.
 • De förskolor och skolor som tar fram handlingsplaner och rutiner samt satsar på fortbildning har större möjlighet att uppmärksamma dessa barn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-10
ISBN: 978-91-7555-179-1
Format: Bok
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr