/
/

Öppna jämförelser 2014 – Stöd till personer med funktionsnedsättning – Nationella resultat, metod och indikatorer

Denna rapport presenterar resultaten på nationell nivå av 2014 års öppna jämförelser av kommuners stöd till personer med funktionsnedsättning. Rapporten innehåller även en metodbeskrivning och en beskrivning av indikatorer.

Korrigerad 2014-11-13: sid 43: i definitionsavsnittet har ”föräldrarnas uppfattning” ändrats till ”enskildas uppfattning.
Sid 50: i definitionsavsnittet har sista meningen tagits bort.

Korrigerad 2015-03-03: Sid 46, indikator 28 vid teknisk beskrivning samt sid 81–82, indikator 89 vid mått samt teknisk beskrivning.

Sammanfattning

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enskilda utförares stöd till personer med funktionsnedsättning för 2014. Totalt redovisas resultaten för 95 indikatorer på nationell nivå och för 7 indikatorer på länsnivå. Socialstyrelsen presenterar också resultaten för indikatorer som är jämförbara mellan tre mätningar under perioden 2011 till 2014. Uppgifter om bostäder med särskild service och dagliga verksamheter redovisas utifrån kommunal och enskild regiform.

  • Få LSS-beslut följs upp. Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande andel för daglig verksamhet är 14 procent. Resultaten för dessa indikatorer har i princip varit konstanta under tre års tid.
  • Enskilda utförare har överlag bättre resultat än kommunala  utförare. För 21 av 26 indikatorer har enskilda utförare bättre     resultat än kommunala utförare vad avser bostad med särskild service och daglig verksamhet. För några indikatorer är skillnaderna i resultat betydande. Aktuella genomförandeplaner för samtliga brukare finns exempelvis vid 83 procent av enheterna inom daglig verksamhet i enskild regi men bara vid 64 procent i kommunal regi.
  • Fler kommuner genomför behovsinventeringar avseende per-soner med psykisk funktionsnedsättning. Andelen kommuner som inventerat målgruppens behov tillsammans med landstinget har ökat från 42 procent 2013 till 57 procent 2014.
  • Färre kommuner bedriver uppsökande verksamhet avseende personer med psykisk funktionsnedsättning. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet i samverkan med landstinget har minskat under fyra års tid, från 51 procent år 2011 till 40 procent år 2014.
  • Stora regionala skillnader. För samtliga indikatorer som speglar samverkan mellan kommuner och landsting finns stora variationer. Exempelvis varierar andelen kommuner som har en överens-kommelse med landstinget om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning från 29 till 100 procent mellan olika län.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-5-1
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr