/
/

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård

Rapporten innehåller resultatet av Socialstyrelsens utredning om det finns behov av att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården och hur en legitimationsgrundande utbildning i sådana fall skulle kunna utformas.

Sammanfattning

Socialstyrelsens sammanfattande bedömning är att det finns behov av att införa legitimation för kuratorer, utifrån de fyra kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden.

Socialstyrelsen föreslår att legitimation införs för kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvård. Vidare föreslår Socialstyrelsen att en legitimationsgrundande vidareutbildning i socialt arbete inom hälso- och sjukvård om 30 högskolepoäng (hp) införs, som leder till examen som hälso- och sjukvårdskurator.

Behov av legitimation

Socialstyrelsens bedömning är att patienten har rätt att känna sig säker och trygg i att kuratorn har tillräcklig kompetens och är lämplig samt att samhället tar på sig ett ansvar att så långt det är möjligt säkra att så är fallet. Införande av legitimation innebär att samhället ställer krav på att yrkesutövaren

  • har lämplig utbildning
  • är lämplig att utöva yrket.

Socialstyrelsen anser att det främsta skälet för att införa en legitimation är patientsäkerhetsaspekter. Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling. Kuratorns arbete är väsentligt för att säkra att sociala faktorer som kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling samt att patientens hela situation belyses. Kuratorns insatser bidrar till att sociala problem inte riskerar att bli medikaliserade. Den sociala utredningen är viktig i sig, är en betydelsefull del i många diagnoser och utgör ofta underlag för remisser eller intyg. Kuratorn kan även självständigt skriva remisser, intyg eller utlåtanden.

Vid legitimering prövas den blivande kuratorns lämplighet redan vid ansökan om legitimation. Sedan har samhället möjlighet att besluta om prövotid och i sista hand återkalla legitimationen.

Socialstyrelsens bedömning är att införandet av legitimation bidrar till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården större tyngd. Därmed säkras att patientens hela situation belyses och behandlas.

Det är även viktigt för patientsäkerheten att verksamheten håller samma kvalitet oavsett drifts- och finansieringsform. Det finns risk att detta inte är fallet i dag då kuratorer inom privat finansierad hälso- och sjukvård inte omfattas av journalföringsplikt enligt patientdatalagen eftersom de inte har legitimation.

Vidareutbildning

Socialstyrelsens bedömning är att kuratorernas grundutbildning, socionomexamen, ger en god grund för arbetet men inte fullt ut ger tillräckliga fördjupade kunskaper i socialt arbete inom hälso- och sjukvården.

För att kuratorn ska kunna utföra det arbete som förväntas på ett patientsäkert sätt bör en kompletterande utbildning innehålla moment som ger kuratorn fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga inom socialt arbete i hälso- och sjukvård. Det är moment som

  • sociala faktorers betydelse för ohälsa och sjukdom samt sociala konsekvenser av ohälsa, sjukdom och skador
  • hur biopsykosociala synsätt påverkar synen på hälsa, ohälsa och sjukdom
  • evidensbaserade teorier och metoder för stöd och behandling
  • dokumentation och utvärdering i socialt arbete i hälso- och sjukvården
  • hälso- och sjukvårdens system, begrepp, juridik och andra styrande dokument.

Socialstyrelsens slutsats är att nödvändiga kunskapsmoment kan rymmas i en legitimationsgrundande vidareutbildning om 30 hp på avancerad nivå.

Kraven för att legitimeras som hälso- och sjukvårdskurator bör vara socionomutbildning (210 hp) och vidareutbildning i socialt arbete inom hälso- och sjukvård (30 hp) som leder till examen som hälso- och sjukvårdskurator eller socionom.

För legitimering av idag yrkesverksamma kuratorer som inte uppfyller kraven föreslår Socialstyrelsen övergångsregler som utgår från grundexamen, antal år i yrket och relevanta vidareutbildningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-21
ISBN: 978-91-7555-175-3
Format: POD
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr