/
/

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – En utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Rapporten redovisar resultatet av utvärderingen av förändringarna i ansvarsfördelningen mellan kommunerna i fråga om ansvar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som infördes 2011.

Sammanfattning

Socialstyrelsens har följt upp och utvärderat konsekvenserna av förändringarna i ansvarsfördelningen mellan kommunerna i fråga om ansvar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, Riksdagen beslutade om ändringarna den 30 mars 2011 och de trädde i kraft den 1 maj 2011 (prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun). Det övergripande syftet med lagändringarna var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet (prop. 2010/11:49 s. 1).

Uppdraget har avgränsats till de tre målgrupper som lyfts fram i regeringsuppdraget:

 • personer som är hemlösa
 • personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp
 • personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom är i behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun.

Utvärderingen medför inte att Socialstyrelsen ser skäl att på nytt ändra bestämmelserna om ansvarsfördelningen mellan kommunerna.

Olika utfall för målgrupperna

Utvärderingen visar att lagändringarna har gett olika utfall för de olika målgrupperna. När det gäller stöd och hjälp till personer som är hemlösa och till personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp bedömer Socialstyrelsen att syftet med lagändringarna inte har uppnåtts fullt ut.

 • Mindre än hälften (43 procent) av kommunerna anser att ansvarsför-delningen har blivit tydligare när det gäller stöd och hjälp till personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp.
 • Knappt var tredje kommun (31 procent) anser att ansvarsfördelningen har blivit tydligare när det gäller stöd och hjälp till personer som är hemlösa.
 • Endast sex procent av kommunerna redovisar att antalet ärenden som det uppstått skilda meningar om, har minskat sedan lagändringarna.
 • Kommunerna tolkar och tillämpar fortfarande reglerna om ansvarsför-delning på olika sätt.
 • Det förekommer fortfarande att enskilda hänvisas mellan kommunerna utan att få hjälp eller enbart får akuta insatser till dess att ansvarsfrågan lösts.

Socialstyrelsen bedömer att rättssäkerheten för den enskilde inom dessa grupper inte har förbättrats. Tillämpningen av bestämmelserna behöver likriktas och bättre anpassas till de förutsättningar som också har angetts i lagens förarbeten. Det är dock för tidigt att dra någon slutsats om det föreligger behov av nya ändringar i socialtjänstlagen.

Lagändringarnas avsikter har fått genomslag i betydligt högre utsträckning när det gäller stöd och service till personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom är i behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun.

 • De nya reglerna om ansvarsfördelning mellan kommunerna uppfattas som tydliga och framför allt som mer rättvisa än tidigare då hela ansvaret låg på vistelsekommunen.
 • Dialogen mellan kommunerna har förbättrats.
 • Kommunerna uppfattar att de enskilda är nöjda med stödet och servicen som de får i vistelsekommunen.
 • Bosättningskommunens ersättning täcker dock inte alltid vistelsekom-munens kostnader för att verkställa insatserna samtidigt som ersättningssystemet uppfattas som administrativt krångligt.
  Socialstyrelsen bedömer att rättssäkerheten har stärkts för enskilda som ansöker om hemtjänst inför en tillfällig vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen.

Varför har lagändringarna gett olika utfall för målgrupperna?

Socialstyrelsens bedömer att en förklaring till att lagändringarna har gett så olika utfall för målgrupperna är att utgångsläget var olika redan innan bestämmelserna om den ändrade ansvarsfördelningen trädde i kraft. Tvister mellan kommunerna var relativt vanligt förekommande när det gäller stöd och hjälp till personer som är hemlösa och till personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp. Kommunerna tolkade och tillämpade också reglerna om ansvarsfördelning på olika sätt när det gäller dessa målgrupper. (Prop. 2010/11:49 s. 31). När det gäller stöd och service till personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun rådde det inte några oklarheter kring ansvarsfördelningen. Däremot ansåg några attraktiva semesterkommuner med ett stort antal sommargäster att de missgynnades av den tidigare ansvarsfördelningen. (SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten, s. 57 och s. 229).

Hur lagändringarna har tagits emot och implementerats i kommunerna är andra faktorer som har betydelse för utfallet, enligt Socialstyrelsens bedömning. De nya reglerna om ansvarsfördelning uppfattas som tydliga och tjänstemännen i kommunerna har god kunskap om dem och var förberedda inför att de trädde i kraft när det gäller stöd och service till personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom är i behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun. Däremot är kunskapen om de nya reglerna om ansvarsfördelning bristfällig bland en del tjänstemän i kommunerna när det gäller stöd och hjälp till personer som är hemlösa eller har utsatts för våld eller andra övergrepp. Reglerna om ansvarsfördelning uppfattas fortfarande ge ett tolkningsutrymme när det gäller dessa målgrupper samtidigt som det saknas en bred acceptans och förståelse i vissa avseenden för hur lagen enligt prop. 2010/11:49 ska tillämpas.

 

Läs hela sammanfattningen
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-15
Format: PDF
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr