/
/

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum – Redovisning av verksamheten 2013

I rapporten redovisas de nationella kompetenscentrumens verksamhet under 2013 på anhörig- respektive demensområdet. Resultatet visar bland annat att centrumen är väl etablerade och bidrar till att utveckla en vård och omsorg och ett anhörigstöd av god kvalitet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att etablera Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Svenskt Demenscentrum (SDC) och lämnar årsvisa rapporter från etableringens fortskridande. Detta är den sjunde avrapporteringen och den speglar verksamhetsåret 2013.

Av redovisningen finner Socialstyrelsen att de båda centrumen fungerar helt i enlighet med sina respektive uppdrag och att de efter sex års verksamhet bedriver en väletablerad och efterfrågad verksamhet på sina respektive områden. Båda centrumbildningarna har på olika sätt funnit permanenta organisationsformer, SDC som stiftelse och Nka som självständig enhet i Regionförbundet Kalmars organisation. Organiseringen, liksom verksamheternas inriktning, omfattning och finansiering har ett långsiktigt perspektiv och centrumens verksamhet möter en ökande efterfrågan enligt verksamhetsberättelserna. Såväl Nka som SDC har utvecklat väletablerade verksamhetsformer och bedriver en verksamhet i fortsatt utveckling. Därmed finner Socialstyrelsen sitt etableringsuppdrag som fullgjort.

Nka har under året fortsatt sitt arbete med att etablera lättillgängliga kunskapskällor, arbeta med blandade lärande nätverk och sprida kunskap om anhöriga och deras situation och vilka stödinsatser som finns. Centrumets uppgift är också att bistå med olika former av konsultationsstöd såväl till enskilda som till organisationer och myndigheter. Verksamheten bedrivs i sex huvudspår: Anhöriga till äldre, Anhöriga till barn med flerfunktionsnedsättning, Barn som anhöriga, Anhöriga och psykisk ohälsa, Arbetsgivare för anhöriga samt Anhörigvänlig vård och omsorg. Nka bedriver en omfattande utbildningsverksamhet med inriktning att utveckla och stärka utbildningen om anhörigfrågor på alla nivåer i utbildningssystemet. Konferensverksamhetens syfte är att sprida kunskap om anhörigfrågor till allmänheten, till professionellt verksamma samt till beslutsfattare och myndigheter.

SDC har fortsatt utveckla Demens ABC och Demens ABC plus med tillhörande utbildningssatsning och i december hade 75 000 användare genomgått utbildningen varav 56 000 också slutfört kunskapstestet. Webbportalen med sex huvudområden (Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning samt Publicerat) hade under året 500 000 besök. Den skriftliga informationen om demens är omfattande och sprids i rapporter och nyhetsbrev. SDC har under året arrangerat tio konferenser i samverkan med andra aktörer och därutöver medverkat i hundratalet konferenser och seminarier på demenstemat runt om i landet. SDC har etablerat ett nationellt nätverk för kunskapsstöd och antalet samarbetspartners ökar. Checklista Hemtjänst har utarbetats och sprids för att underlätta implementering av de nationella demensriktlinjerna. SDC har lanserat webbsidan Ung anhörig med tillhörande Facebooksida och två ambassadörer ger där personligt stöd.

Läs hela sammanfattningen
Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-34
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00

Mer hos oss

Anhörigstöd

Äldre