/
/

Nationell statistik om äldres hälsa, vård och omsorg – Utvecklingsplan 2014–2017

I denna utvecklingsplan beskriver Socialstyrelsen hur statistiken om äldres hälsa, vård och omsorg bör utvecklas för att på ett bra sätt kunna följa och analysera utvecklingen inom området.

Sammanfattning

Socialstyrelsen presenterar här flera förslag till att utveckla statistiken för att bättre möta samhällets behov av ett kunskapsunderlag som bidrar till en effektiv, evidensbaserad och högkvalitativ vård och omsorg om äldre. Ytterst handlar det om att kunna beskriva samlade vård- och omsorgsprocesser och följa de mest sjuka äldres väg genom vården och omsorgen, från behov eller diagnos via insatser och åtgärder till resultat.

För att analysera kvalitet och effektivitet behövs även information om verksamheterna, till exempel om personalsammansättning och om kostnader.

Socialstyrelsen har analyserat registeranvändarnas och uppgiftslämnarnas förväntningar på framtidens statistik. Behovsanalysen visar att de intervjuade efterfrågar fler registeruppgifter, högre aktualitet på statistiken och en tydligare kommunikation kring syftet med Socialstyrelsens uppgiftsinsamling. Bland de mest önskvärda nya registeruppgifterna nämns uppgifter om primärvårdens insatser, äldres behov av vård och omsorg, vård- och omsorgsprocesser, samverkan och tillgänglighet samt de anhörigas roll.

Planen beskriver hur statistiken bör utvecklas för att kunna följa och analysera vården och omsorgen om äldre på ett bra sätt i framtiden. Den kommer att ligga till grund för handlingsplaner för varje verksamhetsår.
Det finns några avgörande faktorer för att i framtiden kunna beskriva samlade vård- och omsorgsprocesser och fullfölja utvecklingsplanen:

  • Flera förordningar behöver ändras om Socialstyrelsen ska ges möjlighet att samla in och behandla primärvårdsuppgifter och uppgifter om äldres behov av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
  • Socialstyrelsen avser att säkerställa att utvecklingsarbetet är långsiktigt och lyhört för uppgiftslämnaras och uppgiftsanvändarnas behov samt inkluderar en avvägning mellan samhällsnyttan och intrånget i den personliga integriteten.
  • Socialstyrelsen avser att synkronisera utvecklingsarbetet med framtagandet av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket samt de juridiska förutsättningarna för statistikinsamling.
  • Verksamheterna behöver utveckla sina arbetssätt och sitt it-stöd på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för att hämta statistik- och registeruppgifter från den grundläggande dokumentationen.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-32
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr