/
/

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – delrapport 3

I den här rapporten ger Socialstyrelsen en bild av det pågående arbetet för att nå målen i den funktionshinderspolitiska strategin.

Sammanfattning

Hur kan de individuella stöden utformas så att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhället och uppnår jämlika levnadsvillkor? Det här är en central fråga som Socialstyrelsen arbetar med inom ramen för regeringens funktionshinderspolitiska strategi.

Genom att följa socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser inom vissa utvalda områden kan Socialstyrelsen upptäcka kunskapsbrister. För att bidra till en förändring tar Socialstyrelsen fram och sprider den information och kunskap som behövs för att de individuella stöden ska kunna utformas i enlighet med de funktionshinderspolitiska målen om delaktighet och jämlikhet. I den här delrapporten sammanfattar Socialstyrelsen det aktuella läget.

  • Tillgängligheten till socialtjänsten och hälso- och sjukvården är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning ska kunna få den vård och omsorg som de behöver. Anpassad information är till exempel nödvändig för att kommuner och landsting ska kunna nå alla medborgare. De förbättringar som Socialstyrelsen har observerat över tid är dock begränsade. Kommunerna och hälso- och sjukvården behöver därför stärka sitt tillgänglighetsarbete.
  • Många personer får vänta alltför länge på att få en beviljad insats verkställd. Det gäller särskilt för personer som väntar på att få flytta in i en bostad med särskild service för vuxna och för dem som fått insatsen kontaktperson beviljad. I år går det att se en svag förbättring genom att antalet beslut som inte verkställts inom tre månader har minskat något. Fortfarande kvarstår dock stora problem för kommunerna att verkställa alla beslut inom rimlig tid.
  • Att vara delaktig i planeringen av hur en insats ska utformas är viktigt för både barn, ungdomar och vuxna. I något högre utsträckning än tidigare deltar nu enskilda personer i utformningen eller uppföljningen av sin egen genomförandeplan. Men personalen behöver fortfarande mer kunskaper för att kunna arbeta på ett sätt som både möjliggör och stärker enskildas delaktighet. Även bland dem som förestår verksamheterna förekommer det brister i kompetens och erfarenhet som gör det svårt att bedöma behoven hos brukarna och därmed även behovet av specifika kunskaper hos personalen.
  • Det är nu fyra år sedan bestämmelsen om anhörigstöd infördes i socialtjänstlagen. Även om Socialstyrelsen ser en tydlig utveckling har det funnits en betydligt större beredskap att börja tillämpa bestämmelsen inom äldreomsorgen än inom funktionshindersverksamheterna. Därför behöver arbetet fortsätta med att sprida kunskap om bestämmelsen så att den får genomslag i hela socialtjänsten och att anhöriga får det stöd de behöver.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-21
ISBN: 978-91-7555-168-5
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder