/
/

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013

Rapporten innehåller resultat från en återkommande undersökning riktad till verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg. Resultaten visar bland annat att intresset för evidensbaserad praktik ökar och cheferna blivit allt mer intresserade av forskningsrön, oberoende av medium.

Sammanfattning

Vart tredje år genomför Socialstyrelsen en undersökning om evidensbaserad praktik riktad till ett slumpvis urval verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg. Undersökningen har tidigare genomförts 2007 och 2010. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2013 och omfattar svar från 839 chefer (svarsfrekvens 81 procent).

Resultaten visar att:

  • Andelen av cheferna som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat från 68 (2007) till 77 procent (2013).
  • Användningen av standardiserade bedömningsmetoder har ökat från 63 (2007) till 75 procent (2013).
  • Andelen som uppgav att de i någon omfattning använde evidensbaserade insatser är oförändrad, cirka 20 procent vid alla undersökningstillfällen (22 procent 2013). Det ska noteras att det i flera fall handlar om insatser där det vetenskapliga underlaget är svagt eller tveksamt.
  • Det fanns inga påtagliga skillnader i användandet av vare sig bedömningsmetoder eller insatser mellan olika kommuntyper.
  • Det fanns inga påtagliga skillnader som kan kopplas till chefernas utbildning eller kön.
  • Rekommendationer från statliga myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen, och från Sveriges kommuner och landsting, betraktades som viktiga för att införa nya evidensbaserade insatser. Rekommendationer från forskare och brukarorganisationer uppfattades däremot som mindre viktiga.
  • Cheferna har blivit allt mer intresserade av att ta del av forsk-ningsrön, oberoende av medium. De främsta kanalerna för detta är som tidigare konferenser och föreläsningar.
  • En minoritet av cheferna ansåg att deras medarbetare hade tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva ett evidensbaserat arbete. Exempelvis var det endast 12 procent av cheferna som bedömde att personalen hade tillräcklig kunskap för att söka efter vetenskaplig evidens om insatsers effekter och ännu färre, 6 procent av personalen, som hade tillräcklig kunskap för att värdera evidens. Vidare var det bara drygt 20 procent av cheferna som bedömde att deras personal kunde använda standardiserade bedömningsmetoder och systematiskt följa upp utfallet av insatser.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-17
ISBN: 978-91-7555-166-1
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ulrika Bergström
075-247 42 28