/
/

Kunskapsstöd för mödrahälsovården

Kunskapsstödet för mödrahälsovården är en sammanställning av kunskap inom vissa av mödrahälsovårdens områden och beskriver tänkbara mål och arbetssätt. Det vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom mödrahälsovården.

Reviderad 2015-12-18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober 2014. Den innehåller bland annat krav på rutiner för anmälan till socialtjänsten om barn som kan vara utsatta för våld. Vårdgivaren bör även se till att personalen inom hälso- och sjukvårdens verksamheter har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Kunskapsstödet har även kompletterats med att kuratorer kan ha en viktig roll i det psykosociala stödet inom mödrahälsovården.

Webbinarium

Hör projektledaren Margareta Bondestam berätta om Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom vårdkedjan mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa. Hon berättar också om respektive produkt: kunskapsstöd för mödrahälsovården, vägledning för barnhälsovården samt vägledning för elevhälsan som gjorts i samverkan med Skolverket. Johanna Freed från Skolverket deltar också som presentatör. Webbinariet har gjorts i samverkan med SKL och projektet Psynk.

Sammanfattning

Sedan Socialstyrelsens allmänna råd för mödrar och barn inom primärvården från 1981 upphört att gälla har mödrahälsovården saknat ett nationellt framtaget styrdokument. Syftet med denna sammanställning är att för några utvalda delar av mödrahälsovårdens arbete ge kunskapsstöd till professionella och beslutsfattare i det lokala och regionala arbetet med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram inom mödrahälsovården.

Mödrahälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för den gravida kvinnan, det väntade och det nyfödda barnet. För att uppnå dessa mål behöver mödrahälsovården erbjuda insatser till alla blivande föräldrar, hälsokontroller av både kvinnan och det ofödda barnet samt riktade förstärkta insatser till grupper av blivande föräldrar med särskilda behov. Mödrahälsovården kan också behöva uppmärksamma förändringar i närmiljön och samhället som kan påverka hälsan hos kvinnor och barn.

Kvaliteten i mödrahälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas, följas och säkras. Kvalitetsuppföljningar av mödrahälsovården på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa utvecklingen av mödrahälsovårdens arbete, följa förändringar och göra jämförelser av hälsoläget i olika delar av landet samt evidensvärdera metoder och arbetssätt.

Trots att kvinnors och barns hälsa i Sverige är god internationellt sett finns det ojämlikheter i hälsa som drabbar både gravida kvinnor och deras barn. Exempel på framtida utmaningar och aktuella hälsoproblem för mödrahälsovården är en ökande psykisk ohälsa hos unga kvinnor i barnafödande ålder och övervikt och fetma hos gravida kvinnor. En ökande andel av de blivande mödrarna är äldre, vilket kan innebära en större risk för komplikationer i samband med graviditeten.

Det här kunskapsstödet belyser bland annat mödrahälsovårdens hälsofrämjande arbete, föräldrastöd i grupp, psykisk ohälsa under graviditet och utsatthet för våld. Det ger också en översikt av de författningar som reglerar mödrahälsovården och beskriver förutsättningarna för en fungerande samverkan genom struktur, styrning och samsyn.

Mödrahälsovårdens verksamhetsområde omfattar även preventivmedelsrådgivning och förskrivning av preventivmedel, utåtriktad verksamhet och förebyggande verksamhet kring sexuellt överförbara infektioner och livmoderhalscancer. Dessa områden har inte belysts i denna vägledning.

Socialstyrelsens kunskapsstöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och därför behöver detta kunskapsstöd uppdateras och kompletteras i takt med kunskapsutvecklingen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-2
Format: PDF
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Mer hos oss

Barn och familj