/
/

Målnivåer för hjärtsjukvård och strokevård

I rapporten presenteras målnivåer för strokevård och hjärtsjukvård. Sammanlagt har Socialstyrelsen fastställt 15 målnivåer som utgår från indikatorer i nationella riktlinjer för samma område. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att sträva mot.

Sammanfattning

Utgångspunkten för målnivåerna som presenteras i den här rapporten är de indikatorer som Socialstyrelsen tog fram till de nationella riktlinjerna för stroke-, diabetes- och hjärtsjukvård som publicerades 2008–2011 (se referens 1–4 i rapporten).

De ursprungliga indikatorlistorna omfattar totalt 107 indikatorer, varav 20 är så kallade utvecklingsindikatorer som saknar nationell datakälla. Socialstyrelsens expertgrupper gick i ett tidigt skede igenom indikatorlistorna för respektive riktlinjeområde och valde bort indikatorer som av olika anledningar inte bedömdes uppfylla kraven på målnivåindikatorer. Ytterligare indikatorer föll bort efter de konsensusmöten som Socialstyrelsen genomförde tillsammans med företrädare för professioner, patientföreträdare och huvudmän. Efter genomfört arbete har Socialstyrelsen fastställt målnivåer för sammanlagt 15 indikatorer (se tabell 1 i rapporten) för hjärtsjukvård och strokevård. Myndigheten har dock beslutat att inte fastställa några målnivåer för diabetesvård i detta skede, bland annat till följd av det pågående riktlinjearbetet.

Socialstyrelsen bedömde ytterligare indikatorer som intressanta som målnivåindikatorer, men först då indikatorn justerats eller dess datakälla validerats. Dessa indikatorer kommer att hanteras inom ramen för de pågående uppdateringarna av de nationella riktlinjerna. Samtliga indikatorer och målnivåer presenteras i detalj i rapporten.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-19
Format: PDF
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Marie State
075-247 47 76