/
/

Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – Indikatorer och underlag för bedömningar

Rapporten innehåller samtliga resultat från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Den innehåller också en utförligare beskrivning av metoden.

Sammanfattning

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som publicerades 2010 har fått ett stort genomslag, både inom landstingen och inom kommunerna. I de flesta landsting och kommuner finns det vårdprogram eller andra riktlinjer, som beskriver hur vården och omsorgen om personer med demenssjukdom ska utformas. Det har skett omfattande utbildningssatsningar, och många verksamheter deltar idag i de kvalitetsregister som finns inom området. Begreppet personcentrerad omvårdnad, som är centralt i de nationella riktlinjerna, har fått ett stort genomslag i verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdom.

Det finns dock brister – både när det gäller utredning, behandling och de omvårdnads- och omsorgsinsatser som ges. Skillnaderna i landet är stora, till exempel när det gäller vilka utredningsmetoder som används, i vilken utsträckning läkemedel förskrivs samt vilka insatser kommunerna kan erbjuda till personer med demenssjukdom. Vidare tycks socioekonomiska förhållanden, som utbildning och födelseland, påverka vilka insatser som ges.

Detta är några av huvudresultaten i Socialstyrelsens utvärdering av vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsens rekommendationer

I utvärderingen lyfts rekommendationer inom följande områden fram:

 •  Fler personer med demenssjukdom bör utredas
 • Det behövs mer kunskap och bättre förutsättningar inom primärvården
 • Skillnaderna i användningen av olika utredningsmetoder behöver analyseras
 • Vänte- och utredningstiderna behöver kortas
 • Mer jämlik läkemedelsförskrivning
 • Bättre kunskap om och rutiner för uppföljning
 • Fortsatt utveckling av ett teambaserat arbetssätt och samordningsfunktioner
 • Fler boenden anpassade för personer med demenssjukdom
 • Fortsatt utveckling av ett personcentrerat arbetsätt
 • Utbildningsinsatserna har ökat – men det behövs återkommande utbildning
 • Fler behöver handledning – och oftare
 • Fler riktade dagverksamheter
 • Mer stöd till anhöriga – och anpassat till olika grupper
 • Behoven hos personer från andra länder behöver uppmärksammas.

Bättre datakällor för att kunna följa upp området

Arbetet med utvärderingen har visat att det saknas jämförbara uppgifter som beskriver hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens verksamhet. För att kunna följa upp vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat krävs en fortsatt utveckling av datakällor – på både lokal, regional och nationell nivå. Det behövs både en utveckling av registerdata och av mer kvalitativa data, som beskriver innehållet och kvaliteten på de omvårdnads- och omsorgsinsatser som ges. Socialstyrelsen menar att möjligheterna att följa upp området kan förbättras genom att:

 • fler verksamheter – både inom landsting och kommuner – ansluter sig till och registrerar i de kvalitetsregister som finns inom äldreområdet, till exempel SveDem, BPSD-registret, Senior Alert och Palliativa registret
 • landsting och kommuner förbättrar den egna verksamhetsuppföljningen
 • det sker en fortsatt utveckling av forskningen inom området, framförallt när det gäller omvårdnads- och omsorgsinsatser.

Ny utvärdering inom några år

Socialstyrelsen kommer inom några år att utvärdera vården och omsorgen om personer med demenssjukdom på nytt, och då följa upp resultatet från denna utvärdering. Förhoppningen är att datakällorna har utvecklats, så att det är möjligt att göra en mer heltäckande utvärdering. Socialstyrelsen förväntar sig att resultaten för de utpekade förbättringsområdena enligt ovan har förbättrats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-1
Format: POD
Antal sidor: 147
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr