/
/

Rapporteringen till nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren – Jämförelser av täckningsgrader 2014

Rapporten jämför antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Bilaga

Landstingsvisa jämförelser av täckningsgrader

Sammanfattning

För tredje året publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar täckningsgrader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting rapporterar till kvalitetsregistren. Detta arbete har tagit stora steg framåt sedan Socialstyrelsen utförde de första analyserna.

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat inom hälso- och sjukvård och utgör därför en möjlighet till ständig förbättring inom vården. En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Täckningsgraden, det vill säga hur stor andel av registrets avsedda population som registreras är en viktig kvalitetsaspekt.

I år redovisar Socialstyrelsen 42 täckningsgradsjämförelser för 39 kvalitetsregister. Antalet täckningsgradsjämförelser har ökat sedan föregående år, då 30 kvalitetsregister deltog. I år deltar 28 kvalitetsregister för andra eller tredje året och 11 kvalitetsregister deltar för första gången. Generellt är täckningsgraderna i år högre, eller i nivå med förra årets analys. För de kvalitetsregister som har tillkommit detta år är flera relativt nya och i uppstartsfasen. Många kvalitetsregister har framtagna planer på hur täckningsgraden ska öka i framtiden.

Rapporten innehåller även jämförelser för kvalitetsregister med patienter som i stor utsträckning får behandling av yrkesgrupper vars verksamhet inte rapporteras till patientregistret. I dessa fall saknas delvis en lämplig referenspopulation att jämföra med. Socialstyrelsen strävar efter att utveckla sina tjänster och därmed kunna erbjuda bättre täckningsgradsjämförelser för dessa register.

Liksom tidigare år visar Socialstyrelsen att kvalitetsregister som registrerar vårdåtgärder har en tendens att uppnå en högre täckningsgrad än kvalitetsregister som registrerar patienter med kroniska diagnoser. Kroniska diagnoser behandlas ofta av primärvården och registreras därmed inte nödvändigtvis i patientregistret. Det är därmed en större utmaning för dessa kvalitetsregister att uppnå en hög täckningsgrad jämfört med register som avser vårdåtgärder där antalet kliniker som utför åtgärderna kan tydligt avgränsas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-7
Format: POD
Antal sidor: 158
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr