/
/

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård – Uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Uppföljningen syftar till att få kunskap om och underlag till fortsatt arbete för stöd till införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas en uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård. I rapporten ges även exempel på det sjukdomsförebyggande arbete som sker i kommunerna. Rapporten är uppdelad i två avsnitt. Ett avsnitt behandlar implementeringen av riktlinjerna i kommunens hälso- och sjukvård (vilket omfattar äldreomsorgen, funktionshinderområdet, socialpsykiatrin m.m.) och ett avsnitt behandlar implementeringen av riktlinjerna inom elevhälsan.

Kommunens hälso- och sjukvård

  • De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder har inte implementerats inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon större omfattning. Det mesta tyder på att endast ett fåtal av kommunerna arbetar efter riktlinjerna.
  • Det förekommer annat sjukdomsförebyggande arbete i kommunerna, men det tar inte avstamp i Socialstyrelsens riktlinjer och fokus i arbetet ligger inte heller på de samtalsmetoder som Socialstyrelsen förespråkar.
  • En vanlig uppfattning är att det inte främst bör vara kommunens ansvar att arbeta förebyggande då kommunen ofta möter patienten i ett relativt sent skede då möjligheterna är begränsade att motivera till förändrade levnadsvanor. De som har denna uppfattning upplever att landstinget istället bör ta ett huvudansvar för det sjukdomsförebyggande arbetet.

Elevhälsan

  • Sjukdomsförebyggande arbete är en fundamental del av elevhälsans verksamhet. Hälsobesök ska enligt skollagen ske tre gånger under grundskolan och dessa hälsosamtal fungerar som en screening för bland annat ohälsosamma levnadsvanor.
  • Skolorna tycks i regel arbeta med sjukdomsförebyggande arbete utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Detta sker ofta genom samtal med eleven. Det är dock svårt att säga i vilken omfattning detta sker och hur arbetet förhåller sig till rekommendationerna som förs fram i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.
  • Motivationen för att arbeta sjukdomsförebyggande inom elevhälsan är stort och tycks oomtvistat.
  • De nationella riktlinjerna har dock haft liten påverkan på det förebyggande arbetet inom skolorna, då många inte känner till dem eller inte upplever att de är relevanta för elevhälsan
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-42
ISBN: 978-91-7555-263-7
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Karin Forslund
075-247 39 84