/
/

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – Rapport december 2014

Rapporten redovisar väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar i landet. Resultatet baseras på uppgifter från första halvåret 2014 för 70 mottagningar. I rapporten görs också jämförelser med tidigare mätningar från 2010–2013.

Sammanfattning

Fortfarande långa väntetider på akuten

Socialstyrelsen har genomfört årliga mätningar av väntetiderna vid landets akutmottagningar sedan år 2010. Denna rapport baseras på uppgifter från första halvåret 2014 för 70 sjukhusbundna akutmottagningar. De väntetidsmått som används är Total vistelsetid på akutmottagningen, det vill säga från ”dörr till dörr” och Tid till läkarbedömning. Alla väntetidsmått i rapporten är medianvärden.

Total vistelsetid på akutmottagning

Den genomsnittliga totala vistelsetiden för samtliga akutmottagningar första halvåret 2014 var 2 timmar och 50 minuter. Detta är en något längre tid än vid motsvarande mätning 2013. Sedan den första mätningen 2010 har vistelsetiden ökat med 28 minuter.

Mellan 2013 och 2014 ökade vistelsetiden på drygt hälften, 29 av akutmottagningarna, och minskade på 24 akutmottagningar av dem som rapporterat in tider för bägge åren.

Tid till läkarbedömning

Väntetiden till en första läkarbedömning under första halvåret 2014 var 57 minuter och därmed på samma nivå som år 2013.

Från mätningen 2010 till i år 2014 har denna väntetid förlängts med 7 minuter. Ökning och minskning av väntetiden till läkare per mottagning mellan 2013 och 2014 uppvisar en liknande bild som för vistelsetiden, 28 stycken redovisar en längre väntetid och 21 akutmottagningar en kortare.

Patientgruppen 80 år och äldre

Patientgruppen 80 år och äldre har, precis som vid tidigare mätningar, en längre total vistelsetid i jämförelse med totalantalet patienter. Denna patientgrupps vistelsetid är i genomsnitt 35 minuter längre. Vistelsetiden har dessutom ökat med 6 minuter mellan 2013 och 2014.

Medianväntetiden till läkarbedömning är marginellt längre för patientgruppen 80 år och äldre jämfört med den förra mätningen. Detta medför att det inte längre är någon skillnad mellan samtliga patienter och gruppen 80 år och äldre.

Patientgruppen 80 år och äldre har i denna mätning samma väntetid till läkarbedömning men en längre total vistelsetid på akutmottagningen i jämförelse med samtliga patienter.

Stora skillnader i väntetider över landet

Den största skillnaden i total medianvistelsetid mellan två akutmottagningar uppgår till 2 timmar och 29 minuter. Den akutmottagning som redovisar kortast total vistelsetiden är akutmottagningen i Sundsvall/Härnösand med 1 timme och 45 minuter. Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala uppvisar den längsta totala vistelsetiden med 4 timmar och 14 minuter.

Vistelsetiden för genomsnittspatienten i Uppsala är nästan 2,5 gånger så lång som för motsvarande patient i Sundsvall/Härnösand.

Skillnaden i väntan på läkarbedömning är 1 timme och 30 minuter mellan Kalix som har den kortaste och Södersjukhusets akutmottagning som har den längsta väntetiden. På Södersjukhusets akutmottagning får genomsnittspatienten vänta på läkarbedömning nästan fem gånger så lång tid som i Kalix, Piteå och på Capio S:t Görans akutmottagning.

Antal besök ökar

Antalet besök på landets akutmottagningar uppgick under första halvåret 2014 till 1,22 miljoner och har därmed ökat med 1,3 procent i jämförelse med samma period 2013.

Utifrån dessa uppgifter uppskattas det totala antalet besök för helår 2014 till 2,45 miljoner.

Kvalitetsindikatorer

De två kvalitetsindikatorerna som kommer att ingå i den månadsvisa uppföljningen från och med 2015, återkommer inom 72 timmar och avvikit efter läkarbedömning, har begärts in för 2014. Syftet har varit att få en utgångspunkt för kommande uppföljning.

Flertalet landsting har dock haft betydande svårigheter att leverera data i överenstämmelse med de fastlagda definitionerna vilket medför att uppgifterna från denna mätning inte kan utgöra startpunkt för kommande mätningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-4
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mats Granberg
075-247 30 00

Mer hos oss

Vård i rimlig tid