Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Administrativa problem för personer som bytt juridiskt kön

I det här pm:et sammanställer Socialstyrelsen 16 myndigheters rutiner vid juridiskt könsbyte. Myndigheterna har granskat sin verksamhet, lämnat förslag på vad som kan göras för att komma till rätta med problemen och beskrivit vad de gjort åt dem.

Bilagor: Myndigheternas egna pm

Sammanfattning

Sammanfattning

Socialstyrelsen fick i juni 2012 regeringens uppdrag att initiera och samordna ett myndighetsövergripande samarbete i syfte att minska den administrativa bördan för en person i samband med ändring av könstillhörighet.

Vid uppdragets genomförande identifierades av såväl intresseorganisationer som myndigheter ett antal problem som sammantaget rörde hanteringen av ändring av personnummer och namn i folkbokföringen, ändring av betyg och behörigheter, rätten till pension
och socialförsäkringsförmåner och kontakter med företag om bl.a. privata
kontrakt, avtal, tillgångar och skulder hos banker.

Vidare identifierades frågor som rör rätten till sekretess och integritet för den som bytt juridiskt kön samt behovet av att inte i behöva förklara och visa upp sin tidigare identitet. Andra frågor som togs upp gällde bemötande och skydd, säkerhet och trygg vård på institutioner inom kriminalvård, flyktingmottagning och socialtjänst.

Sexton myndigheter har inom ramen för uppdraget granskat sin verksamhet utifrån de administrativa problem som de personer som bytt juridiskt kön kan ha i kontakterna med myndigheten. Myndigheterna har även lämnat förslag på vad som kan göras för att komma till rätta med problemen och vad respektive myndighet själv har vidtagit för åtgärder. Av de pm som lämnats in och av de kontakter som tagits med myndigheterna framgår att ett förändringsarbete har påbörjats
på många myndigheter.

Många problem har kunnat åtgärdas internt inom myndigheterna. Det gäller bland annat frågor om bemötande, sekretess, hantering och avisering av nya personuppgifter. Andra problem kräver ytterligare utredning och åtgärder som myndigheten inte själv har mandat att vidta. Socialstyrelsen anser därför att regeringen bör överväga att i samverkan med berörda myndigheter initiera de utredningar och de åtgärder som bedöms nödvändiga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-32
Format: PDF
Antal sidor: 14
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr