/
/

Uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak – slutrapport 2014

I denna slutrapport för att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak beskriver Socialstyrelsen det framtagna kodsystemet samt rekommendationer när det gäller förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kodsystemet innehåller ordinationsorsaker och behandlingsändamål för alla godkända läkemedel i Sverige.

Sammanfattning

I februari 2014 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att färdigställa kodsystemet för ordinationsorsak med avseende på läkemedelsbehandling och godkända indikationer samt att uppdatera den delen av kodsystemet som redan skapats. Uppdraget är en fortsättning på det uppdrag som Socialstyrelsen slutredovisade i juli 2013. I 2014 års uppdrag ingår även att påbörja en undersökning av hur kodsystemet kan vidareutvecklas för att täcka in ordinationsorsaker utanför godkänd indikation och ordinationsorsaker som inte enbart rör läkemedelsbehandlingar. Socialstyrelsen ska även redovisa myndighetens planer för förvaltning av kodsystemet.

Den nationella källa för ordinationsorsak som Socialstyrelsen har utvecklat är ett strukturerat kodsystem med termer och koder som ska användas i ordinationsprocessen för att skapa nytta för såväl patienter som ordinatörer.

Sammanfattningsvis har Socialstyrelsen enligt uppdrag

 • färdigställt kodsystemet med ordinationsorsaker och ändamålstexter för alla i Sverige godkända läkemedelsprodukter
 • påbörjat en undersökning om hur icke-farmakologisk behandling och läkemedelsbehandling utanför godkänd indikation kan inkluderas i källan för ordinationsorsak
 • uppdaterat 2013 års plan för förvaltning av kodsystemet.

Rekommendationer

Socialstyrelsen vill säkerställa att det framtagna kodsystemet för ordinationsorsaker inom läkemedelsområdet kan användas i vårdens it-system. Därför rekommenderar myndigheten att regeringen fattar beslut om förvaltningsorganisation enligt Socialstyrelsens förslag:

 • Ansvaret för den tekniska driften placeras på eHälsomyndigheten, med hänvisning till dess ansvar för infrastrukturtjänster i hälso- och sjukvården.
 • Ansvaret för den innehållsmässiga och terminologiska förvalt-ningen placeras på Socialstyrelsen utifrån myndighetens uppdrag kring kun-skapsstyrning, kunskapsutveckling och nationellt fackspråk.

eHälsomyndigheten har i kontakt med Socialstyrelsen uttryckt sig positivt till att få ett sådant uppdrag i sitt regleringsbrev eller sin instruktion. Under förutsättning att Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får ovanstående uppdrag avser Socialstyrelsen att

 • i samråd med eHälsomyndigheten göra en ekonomisk analys av de resurser som behövs för att skapa och upprätthålla en permanent förvaltning, teknisk såväl som innehållsmässig (struktur, koder och medicinskt innehåll), av den nationella källan för ordinationsorsak
 • tillsammans med eHälsomyndigheten ta fram ett förvaltnings- och distributionsverktyg
 • säkerställa att det framtagna kodsystemet är innehållsmässigt förberett för distribution till användare och att det finns framtagna processer för löpande uppdatering av kodsystemets innehåll
 • sätta upp riktlinjer och krav för användningen av kodsystemet, framför allt när det gäller informations- och patientsäkerhet, integritet och användarnytta.

På sikt är det viktigt att kunna utöka kodsystemets innehåll och användningsområde. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att regeringen ger myndigheten uppdraget att

 • i samråd med berörda organisationer fortsätta undersökningen om att utvidga kodsystemets innehåll till icke-farmakologisk behandling
 • medverka i en pilotstudie inriktad på läkemedel för barn, med särskilt fokus på att identifiera ordinationsorsaker utanför de godkända indikationerna.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-31
ISBN: 978-91-7555-254-5
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 30 00

Mer hos oss

Ordinationsorsak