/
/

Nationell informationsstruktur 2015:1

Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och förbättra hanteringen av information genom att skapa en gemensam struktur för den information som behöver hanteras kring en individ inom ramen för hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Obs!

Nedan finns även en lista på kommande korrigeringar som uppmärksammats i NI 2015:1. I version 2015:2 kommer dessa att ändringar finnas med i rapporten.

Korrigeringar NI 2015:1

För att tillämpa modellerna på bästa sätt bör du även läsa Bilaga 1 Läsanvisningar till modellerna samt även beskrivningen som finns framtagen för respektive modell, bilaga 2 för vård och omsorg, bilaga 3 för hälso- och sjukvård samt bilaga 4 för socialtjänst.

Modeller för vård och omsorg

Modeller för hälso-och sjukvård

Modeller för socialtjänst

Bilagor

Bilaga 1 Läsanvisning till modellerna

Bilaga 2 Modeller för vård och omsorg

Bilaga 3 Modeller för hälso- och sjukvård

Bilaga 4 Modeller för socialtjänst

Bilaga 5 Översiktliga samband till befintliga modeller

Bilaga 6 Krav på innehåll-angelägenheter

Bilaga 7 Arkitektur och metodbeskrivning

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att vidareutveckla och kvalitetssäkra den gemensamma informationsstrukturen så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vidareutvecklingen har utgått ifrån underlag i form av befintliga NI-modeller, de produkter som Center för e-hälsa i samverkan (CeHis) överlämnade år 2013 och Socialstyrelsens verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten.

Socialstyrelsen har avgränsat innehållet i NI enligt tre valda perspektiv med tillhörande angelägenheter. Detta säkerställer en systematik i vad som ingår i modellerna och vad som inte ingår.

En grund i Socialstyrelsens arbete är att värna om patient- och rättssäkerheten för den enskilde. Kraven på patient- och rättssäkerhet kommer till ut- tryck i lagar, förordningar och föreskrifter. Författningar är därmed en viktig utgångspunkt i NI och det första perspektivet är Dokumentationskrav enligt författning. Det finns ca 70 författningar inom området med uttryckliga dokumentationskrav och dessa har systematiskt analyserats och utgjort grundkällan för modelleringen.

 Med NI får både beställare och leverantörer av processorienterade it-stöd en gemensam bas för kravställning och utveckling. Detta ger bland annat bättre möjligheter att kombinera it-stöd från olika leverantörer som används i olika delar av individens process, vilket bidrar till konkurrensneutralitet. På sikt bör det leda till lägre samhällskostnader. Detta gäller inte enbart vid upp- handling av nya it-stöd utan även vid arbetet med att anpassa och vidareutveckla it-stöd.  De primära målgrupperna för NI är olika intressenter inom vård och omsorg: beställare och utförare, myndigheter samt it-leverantörer.

Läs hela sammanfattningen
 Nationell Informationsstruktur 2015:1

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-29
Format: POD
Antal sidor: 127
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr