/
/

Öppna jämförelser 2014 - Jämlik vård – Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom

2014 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på psykisk sjukdom. I rapporten presenteras på nationell nivå processer och resultat av somatisk vård för personer med psykisk sjukdom. Indikatorerna som används har i sin ursprungliga form publicerats i andra öppna jämförelser och utvärderingar från Socialstyrelsen.

Sammanfattning

Denna rapport är den första öppna jämförelsen som fokuserar på psykisk sjukdom. I rapporten används 14 indikatorer som i sin ursprungliga form, som landstingsjämförelser, har använts i andra öppna jämförelser eller utvärderingar. Psykisk sjukdom har delats upp i två kategorier. En där patienterna har haft en psykossjukdom och en annan kategori där patienterna har haft annan psykisk sjukdom, främst ångest- och depressionssjukdomar.

Resultaten visar på en högre dödlighet för bägge kategorierna med psykisk sjukdom i alla tre indikatorer som rör olika typer av dödlighet. Tydligast är överdödligheten för personer med psykos när det gäller ischemisk hjärtsjukdom. Trenden för denna indikator visar också att psykossjuka inte har fått del av den i övrigt positiva utvecklingen vad gäller överlevnad vid hjärtsjukdom. Andra indikatorer, som också har bäring på hjärt- och kärlsjukvården, visar generellt på att personer med psykisk sjukdom har ett lägre uttag av sekundärpreventiv läkemedelsbehandling och att de i lägre utsträckning får kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt. Det finns också indikatorer som inte visar på någon större skillnad mellan samtliga i den behandlade gruppen jämfört med de behandlade med samtidig psykisk sjukdom i den akuta vården.

Socialstyrelsen kan konstatera att det fortfarande finns utrymme för stora förbättringar när det gäller omhändertagande av psykiskt sjukas somatiska hälsa. Personer med psykisk sjukdom har troligen ett större behov av somatisk vård än många andra grupper. Samsjukligheten ställer krav på vårdens förmåga till en helhetssyn på patienten om psykiskt sjuka ska få del av den annars positiva utvecklingen i hjärt- och kärlsjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-26
Format: POD
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr