/
/

Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – Kartläggning och förslag till åtgärder

Rapporten redovisar vad som bör göras för att upptäcka, identifiera och hantera läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd hos äldre. Den presenterar även ett förslag till utformning av instrument som kan användas som stöd för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en sammanställning av kunskapen kring läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd hos äldre, i syfte att så långt som möjligt förebygga dessa.

Rapporten visar att drygt åtta procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, och att cirka 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga.

Ett begränsat antal läkemedelsgrupper som ger upphov till ett begränsat antal symtom och tillstånd, ligger bakom merparten av dessa inläggningar.

  • De läkemedel som oftast orsakar biverkningar som leder till inläggningar av äldre på sjukhus är: Hjärt-kärlläkemedel, antikoagulantia (blodförtunnande medel), läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (psykofarmaka, morfinbesläktade smärtstillande medel, antiepileptika), antibiotika, cytostatika, antiinflammatoriska medel (NSAID) och diabetesmedel.
  • De tillstånd som dessa läkemedel orsakar, som oftast föranleder inläggningarna är: lågt blodtryck, fall, blödningar, hjärtrytmrubbningar, salt- och vätskebalansrubbningar, medvetandepåverkan eller konfusion (förvirring), hjärtsvikt samt hypoglykemi (lågt blodsocker).

Socialstyrelsen anser, mot denna bakgrund, att det bör vara möjligt att utveckla ett kliniskt användbart instrument för att minska förekomsten av dessa tillstånd.

  • Socialstyrelsen avser därför att, i samverkan med landets läkemedelskommittéer, ta fram ett eller flera instrument som kan användas som stöd för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, på akutmottagningen, på vårdavdelningen, i primärvården och i kommunal vård och omsorg.
  • Socialstyrelsen avser vidare att med utgångspunkt från resultaten i denna rapport, utveckla nya indikatorer som kan fogas till de tidigare framtagna Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-13
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Johan Fastbom
075-247 30 00