/
/

Väntetider i cancervården

I rapporten redovisas väntetider inom cancervården för nio olika cancerformer. Förutom jämförelser mellan landsting görs också jämförelser mellan sjukhus indelade utifrån respektive regionalt cancercentrum.

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar årligen väntetider inom cancervården. I denna fjärde rapport redovisas väntetider för nio cancerformer. Med väntetid avses i rapporten som regel tiden från remissbeslut tills det att behandling startar. Den patientupplevda väntetiden börjar tidigare men är svårare att mäta. Underlaget för mätningen kommer från kvalitetsregister inom cancerområdet.

Väntetiderna för respektive cancerform redovisas som medianväntetider i varje landsting/region samt för varje sjukhus, grupperade utifrån de sex regionala cancercentrumen. För riket som helhet uppgår medianväntetiden till:

  •  20 dagar för bröstcancer
  • 53 dagar för huvud- och halscancer
  • 29 dagar för lungcancer
  • 37 dagar för malignt melanom
  • 60 dagar för njurcancer
  • 42 dagar för fjärrmetastaserad prostatacancer och 172 dagar för intermediär- och högriskprostatacancer
  • 38 dagar för tjocktarmscancer
  • 39 dagar för urinblåsecancer
  • 57 dagar för ändtarmscancer.

 
Det råder alltjämt stora skillnader i väntetider mellan och inom landstingen/regionerna för samma cancerform. Inget landsting har genomgående längre eller kortare väntetider än övriga för merparten av de nio cancerformerna. Sett över en treårsperiod har det inte skett några stora förändringar av medianväntetiderna i riket som helhet.
Generellt gäller att män har en längre väntetid än kvinnor där det är jämförbart, men skillnaderna är små.

Av andras studier framgår att orsakerna till variationer i väntetid inom en viss cancerform bland annat kan bero på patienternas olikheter i allmäntillstånd, känd tumörutbredning m.m. Även systemfaktorer som till exempel ersättningssystem och sjukhusens förmåga att arbeta med patientflöden kan påverka väntetiderna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-11
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Rocio Winnersjö
075-247 30 00

Mer hos oss

Vård i rimlig tid