Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Cancerincidens i Sverige 2013 – Nya diagnosticerade cancerfall år 2013

Rapporten presenterar statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret 2013. I rapporten framkommer det bland annat att hudcancer är den vanligaste cancerformen.

Sammanfattning

Under 2013 rapporterades 61 297 maligna tumörer för sammanlagt 57 830 personer till cancerregistret. Av dessa fick 47 963 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,2 procent per år för män och 1,8 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och för-bättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sen 1970. Antal kvinnor i åldern 50-64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,5 procent av fallen under 2013. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 1,4 procent per år under den senaste 20-årsperioden. De senaste åren har antalet fall dock minskat.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 16 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2013 fick 2 453 kvinnor och 3 254 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,5 procent för kvinnor och 4,9 procent för män.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvin-nor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av alla fall som rap-porterats till cancerregistret för 2013. Under en 20-årsperiod har inciden-sen för lungcancer bland män minskat med 0,5 procent per år medan den har gått upp 2,8 procent per år bland kvinnor. För yngre kvinnor har dock incidensen i lungcancer minskat. Sannolikheten för en man att diagnosti-seras med cancer före 75 års ålder är 32 procent och motsvarande sanno-likhet för kvinnor är 28 procent.

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen kvinnor med grundskola som högsta utbildningsnivå är lungcan-cerincidensen 71 fall per 100 000 kvinnor vilket är mer än dubbelt så högt som för gruppen med en eftergymnasial utbildning som har en incidens på 30 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 56 fall per 100 000 män i gruppen med en eftergymnasial utbildning medan den är 34 i gruppen med grundskola som högsta utbildning. Det finns även geografiska skillnader i cancerincidens. De norra länen har en lägre inci-dens av malignt melanom och övrig hudcancer än län i södra Sverige.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-10
ISBN: 978-91-7555-248-4
Format: POD
Antal sidor: 126
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt