/
/

Öppna jämförelser 2014 – Hälso- och sjukvård – Del 1. Övergripande indikatorer

I jämförelserna sammanställs indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Årets rapport består av två delar. Den här delen innehåller övergripande indikatorer. Del 2 innehåller indikatorer om sjukdomar och behandlingar.

Bilagor

Bilaga 1. Beskrivning av indikatorer

Sammanfattning

Årets rapport är den nionde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gör gemensamt. För första gången kommer rapporten i två delar. Del 1 tar främst upp indikatorer på en övergripande nivå, vilket bland annat inbegriper åtgärdbar dödlighet, tillgänglighet och förtroende för sjukvård, kostnader och hälsoinriktad hälso- och sjukvård. I del 1 återfinns bland annat även texter om syftet med rapporten, datakällor, urvalsprocess och tolkning av resultat. I del 2 presenteras indikatorer om behandlingar och resultat av vården för ett flertal sjukdomsgrupper. I årets rapport ingår inte cancersjukvåden. Istället görs en utökad beskrivning av denna vård i en särskild öppen jämförelse.

Sammanlagt 186 indikatorer presenteras i rapporten, vilket ger en bred men inte fullständig bild av den svenska hälso- och sjukvården. Fortfarande saknas användbara nationella datakällor om viktiga områden som primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och hjälpmedel.

Förebyggande arbete

Trots goda övergripande resultat för bland annat dödlighet och överlevnad visar vissa indikatorer att det fortfarande finns en förbättringspotential i vården. För 12 indikatorer inom hjärt- respektive strokeområdet finns Socialstyrelsens fastställda målnivåer markerade i diagrammen. Dessa visar på förbättringsmöjligheter när det gäller exempelvis direktintag vid strokeenhet och förebyggande behandling med blodförtunnande medel vid förmaksflimmer och risk för stroke. Inget landsting uppnår heller målet när det gäller uttag av blodfettssänkande läkemedel som återfallsförebyggande behandling efter hjärtinfarkt. En annan viktig återfallsförebyggande åtgärd är rökstopp, inte minst efter hjärtinfarkt och stroke. Målet är att 75 procent av patienterna som röker ska ha slutat röka vid uppföljning. Medelvärdet för riket ligger på drygt 50 procent.

En annan sida av det förebyggande arbetet är att ha god kontroll på blodsockervärden vid diabetes. Under 2013 tycks den sjunkande trenden av god blodsockerkontroll ha vänt. Särskilt för barn och unga ses en starkt positiv utveckling det senaste året.

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

I rapportens nya avsnitt om hälsoinriktad hälso- och sjukvård redovisas även fortsatta utmaningar för diabetesvården. Totalt 15 procent av patienterna med diabetes som vårdas i primärvården röker. Lika stor andel har svår fetma. Totalt 28 procent uppger att de är fysiskt inaktiva. Dessa faktorer har i varierande grad påverkan på bland annat blodsockernivå och risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Praxisskillnader

Stora skillnader mellan landstingen kan ses i indikatorer som rör praxis i användning av dagkirurgi och operationer med så kallad miniinvasiv teknik, som laparaskopi. Vid borttagande av livmoder är variationen mellan 18 och 81 procent mellan landstingen när det gäller användning av miniinvasiv teknik.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-12-1
ISBN: 978-91-7555-221-7
Format: Bok
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr