/
/

Förskrivning av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar

Rapporten kartlägger användningen av psykofarmaka bland placerade barn och ungdomar. Myndigheten konstaterar en mycket hög användning där en del aspekter av medicineringen väcker frågor. Det finns också brister vid förskrivningen när det gäller uppföljning av läkemedelseffekter och kontinuitet i behandlingen.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt användningen av psykofarmaka bland placerade barn och ungdomar och genomfört analyser genom att hämta uppgifter från myndighetens nationella register. Myndigheten har också genomfört intervjuer med ungdomar som var placerade vid SiS särskilda ungdomshem.

  • Socialstyrelsen konstaterar att förskrivningen av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar är mycket hög i jämförelse med jämnåriga i befolkningen. Det förklaras delvis av att gruppen har en omfattande psykiatrisk problematik med hög förekomst av bland annat adhd.
  • Den höga förskrivningen av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar förklaras dock också av att gruppen hade fler förskrivande vårdenheter än barn och ungdomar som inte var placerade. Ju fler vårdenheter som var involverade i förskrivningen desto flera olika typer av psykofarmaka använde individen.
  • Förskrivning som Socialstyrelsen ställer sig särskilt tveksam till är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel i frånvaro av schizofreni och liknande tillstånd. Bland placerade barn och ungdomar ges sådan behandling snarare i ett sederande eller stämningsstabiliserande syfte än i ett antipsykotiskt. Barn och ungdomar som hade kontakt med specialistvård som barn- och ungdomspsykiatri vid nyinsättning av antipsykotiska läkemedel hade på sikt en lägre förekomst av långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel än övriga utan sådan kontakt.
  • Många av de intervjuade ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem berättade att de var hjälpta av medicineringen även om många samtidigt upplevde biverkningar av den. Ungdomarnas berättelser bekräftade i övrigt de resultat som erhölls från registeranalyserna.
  • Socialstyrelsens utgångspunkt är att placerade barns och ungdomars vård ska vara likvärdig den vård som jämnåriga i befolkningen har. Resultaten från studien visar att kontinuitet i behandling och närhet till specialistvård som barn- och ungdomspsykiatri eller habiliteringen är viktiga faktorer som leder till god kvalité i behandlingen, något som placerade barn och ungdomar hade i lägre utsträckning än jämnåriga i befolkningen. Mot bakgrund av detta ser Socialstyrelsen det som angeläget att förutsättningarna till adekvat behandling blir lika bland placerade barn och ungdomar som bland övriga jämnåriga.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-3
ISBN: 978-91-7555-235-4
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr