/
/

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2014 

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2014 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning av landstingen, socialtjänsten och den egna myndigheten.

Sammanfattning

Av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap framgår det att varje myndighet, i syfte att stärka sin egen och samhällets krisbered-skap, årligen ska analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.

2014 års särskilda förmågebedömning ska, enligt Myndigheten för sam-hällsskydd och beredskaps (MSB) beslut, göras gentemot dels en generell förmåga, dels ett scenario som behandlar ett omfattande skyfall. För analysen av myndighetens förmåga har material samlats in genom intervjuer inom myndigheten. För analysen av myndighetens ansvarsområde har intervjuer med företrädare för några landsting och kommuner genomförts. Ytterligare data har främst inhämtats från de av landstingen till Socialstyrelsen inrappor-terade förändringarna inom området krisberedskap. Krisberedskapsförmågan har sedan bedömts utifrån de av MSB föreskrivna delförmågorna krishante-ringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Socialstyrelsens generella förmåga och förmåga i samhällsviktig verksam-het bedöms vara god med vissa brister. Socialstyrelsens förmåga har delvis förbättrats jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att Socialsty-relsens krisledningsorganisation varit etablerad och att myndigheten deltagit i flera övningar. Även utvecklingen av den tekniska infrastrukturen har haft betydelse. Myndigheten har i samband med RSA arbetet inte identifierat brister eller sårbarheter i organisationen eller förmåga vid omfattande skyfall.
Landstingets generella förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet bedöms vara god med vissa brister. I allt väsentligt har därmed förmågan inte stärkts jämfört med 2013. Landstingens uppföljningsrapporter till Socialsty-relsen antyder emellertid att flera landsting inlett ett målinriktat arbete i syfte att både utveckla det egna RSA arbetet och åtgärda identifierade brister. Förmågan vid omfattande skyfall, som inte bedömts utifrån MSB:s scenario utan från ett antal snarlika verkliga händelser, är god med viss brist.

Socialtjänstens generella förmåga och förmåga i samhällsviktig verksam-het bedöms vara god med viss brist respektive bristfällig. Resultatet skiljer sig därmed inte från 2013 men analysen utgår samtidigt från en begränsad mängd nya data. Förmågan vid omfattande skyfall, som inte har bedömts utifrån MSB:s scenario utan från ett antal snarlika verkliga händelser, är god men har vissa brister.

Socialstyrelsen har under 2014 genomfört åtgärder för myndigheten och ansvarsområdet. Bland annat har myndigheten ISO-certifierats inom led-ningssystem för informationssäkerhet 27001 och fortsatt att stärka krishante-ringsförmågan. För ansvarsområdena har stöd i form av anslag 2:4 Krisbe-redskap beviljats till projekt inom landstingen, och för första gången från Socialstyrelsen till socialtjänsten. Slutligen, de åtgärdsförslag som Socialsty-relsen identifierade 2013 kvarstår i huvudsak 2014 för ansvarsområdet.

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2014

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-19
Format: POD
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Tord Forsner
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap