/
/

Handbok för effektivitetsanalyser – För god vård och omsorg

Handboken presenterar ett antal metoder för effektivitetsanalyser som kan användas vid nationella, regionala och lokala uppföljningar och utvärderingar av vård och omsorg. Handboken uppdateras när ytterligare erfarenheter och kunskaper om effektivitetsanalyser samlats in.

Uppdatering 2014: Rapporten uppdaterades med nya figurer och förtydligande texter.

Sammanfattning

Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån de mål som finns för verksamheten. För att verksamheter inom vård och omsorg ska använda sina resurser på bästa sätt krävs att resursanvändning, effektresultat, produktivitet och effektivitet analyseras på nationell, regional och lokal nivå. Produktivitets- och effektivitetsanalyser utgör ett av flera underlag för beslutsfattare i kommuner, landsting och i statliga myndigheter. Det är viktigt att välja rätt metod utifrån syfte, mål och tillgång till relevanta dataunderlag för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Denna handbok visar på hur produktivitets- och effektivitetsanalyser praktiskt kan genomföras och presenteras. Fem angreppssätt redovisas som alla utgår från Socialstyrelsens modell för att beskriva produktivitet och effektivitet. Angreppssätten svarar på olika frågor och kräver därför olika underlag. Ofta påverkar tillgången på underlag vilket angreppssätt som är möjligt att använda.

Analyserna kan göras utifrån olika perspektiv. Innan analysen påbörjas är det därför viktigt att ta ställning till vilket perspektiv som ska belysas. Till exempel tar ett samhällsekonomiskt perspektiv hänsyn till resursanvändningen och effekter i hela samhället, medan ett huvudmannaperspektiv endast tar hänsyn till huvudmannens resurser och effektresultat.

Produktivitet och effektivitet kan gärna jämföras mellan olika kommuner, landsting eller verksamheter. Det finns då flera aspekter att ta hänsyn till. Kommunernas och landstingens olika förutsättningar är ett exempel. Vid jämförelser över tid är det viktigt att ta hänsyn till inflationen genom att fastprisberäkna kostnaderna.

Socialstyrelsens övergripande mål är att vara en oberoende huvudaktör i arbetet med effektivitetsanalyser inom vård och omsorg. Denna handbok är ett första steg i denna strävan. Socialstyrelsen kommer att fortsätta utveckla metoderna för effektivitetsanalyser inom vård och omsorg och redovisa produktivitet och effektivitet för kommuner och landsting.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-17
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Effektivitet i praktiken

Mer hos oss

Effektivitet