/
/

Effektivitet i praktiken – För god vård och omsorg

Rapporten innehåller praktiska exempel för att mäta effektivitet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsens Handbok för effektivitetsanalyser – för god vård och omsorg har legat till grund vid utvecklingen av de föreslagna indikatorerna för effektivitet.

Sammanfattning

I Socialstyrelsens uppdrag för öppna jämförelser ingår det att utveckla indikatorer för bland annat kvalitet, resultat och effektivitet. Det innebär att myndigheten bedriver ett utvecklingsarbete avseende indikatorer för att mäta vårdens och omsorgens effektivitet.

Socialstyrelsen visar här ett antal indikatorer som ska spegla vårdens och omsorgens effektivitet. Genom jämförelser mellan kommuner och mellan landsting kan dessa indikatorer visa på skillnader i verksamheternas effektivitet. Våra exempel visar för flera indikatorer att det finns en betydande effektiviseringspotential inom både kommunernas och landstingens verksamhet. Målsättningen för rapporten har varit att presentera 1–3 effektivitets-indikatorer med data för socialtjänstens olika områden och för hälso- och sjukvården. Där det inte varit möjligt att ge förslag på en effektivitetsindikator, har vi lämnat förslag på en produktivitetsindikator.

Denna rapport visar genom ett antal exempel hur man kan gå till väga för att mäta effektivitet. Indikatorerna beskrivs utifrån typ av effektivitetsindikator, vilket mål i lagstiftningen som indikatorn ska spegla, syftet med indikatorn och en teknisk beskrivning.

De flesta av de indikatorer som här presenteras är under utveckling, vilket betyder att det saknas helt eller delvis befintliga uppgifter. För att i framtiden kunna presentera resultat för dessa indikatorer finns det ett stort behov av statistikutveckling, både vad avser den ekonomiska statistiken och verksamhetsstatistiken inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Vi vill nu med denna rapport bjuda in till fortsatt dialog och utvecklingsarbete kring effektivitetsindikatorer och hur effektivitet kan mätas och analyseras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-16
Format: PDF
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kristina Stig
075-247 30 00

Lisa Engström
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Handbok för effektivitetsanalyser

Mer hos oss

Effektivitet