/
/

Öppna jämförelser 2014 – Läkemedelsbehandlingar – Jämförelser mellan landsting

Rapporten redovisar 26 indikatorer som belyser olika aspekter av läkemedelsbehandlingar i Sverige, till exempel äldres läkemedelsanvändning, antibiotikaförskrivningen i öppenvården och läkemedelsanvändning vid hjärt- och kärlsjukdom.

Bilaga

Indikatorbeskrivningar

Sammanfattning

Denna rapport redovisar öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Årets rapport är den andra i en serie.

Rapporten utgår ifrån 26 indikatorer och visar jämförelser mellan landsting samt utvecklingen över tid för riket. Urvalet ger en bred men inte fullständig bild av läkemedelsbehandling som terapiform i hälso- och sjukvården. Dessutom innehåller rapporten ett kapitel om utvecklingen av nya indikatorer inom läkemedelsområdet.

Några resultat i rapporten:

  • De senaste årens ansträngningar för att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har gett tydligt resultat. Sedan 2005 har andelen personer över 75 år som hämtat ut recept på läkemedel som bör undvikas hos äldre minskat med 41 procent. Användningen av antipsykotiska läkemedel har minskat med 46 procent i samma åldersgrupp.
  • Även förskrivningen av antibiotika i primärvården har minskat påtagligt de senaste åren, vilket kan kopplas ihop med de insatser som gjorts på patientsäkerhetsområdet och för minskad antibiotikaresistens.
  • Också inom hjärt-, kärl- och strokevården går läkemedelsförskrivningen på många håll i önskad riktning. Allt fler patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke behandlas med antikoagulantia, och andelen patienter som trombolysbehandlas vid stroke ökar stadigt för varje år.
  • Det finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden, t.ex. för behandling med vissa lugnande medel och sömnmedel.
  • Några indikatorer visar heller ingen förbättring över tid, till exempel skattar patienter den information de får när de förskrivs läkemedel inom primärvården på samma nivå eller lägre jämfört med tidigare år.

Det finns behov av att utveckla nya indikatorer, t.ex. för att kunna följa upp läkemedelssäkerhet samt läkemedelsanvändningen hos barn. Förskrivningen av psykofarmaka till barn och unga fortsätter att öka och det finns stora regionala skillnader i behandlingen. Denna typ av data är ännu inte användbar som indikator för sjukvårdens kvalitetsutvecklingsarbete, eftersom det saknas tillräcklig kunskap för att veta vad som är optimal nivå för förskrivning.

Öppna jämförelser har en viktig roll som verktyg för uppföljning av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Indikatorer och mått i öppna jämförelser visar att riktade insatser på regional eller nationell nivå får genomslag i klinisk vardag. Kvalitetsarbete måste pågå kontinuerligt och underhållas. Det är därför angeläget att följa upp hur läkemedel förskrivs och används i samhället genom att fortsätta redovisa och utveckla öppna jämförelser, även när riktade satsningar upphör

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-1
ISBN: 978-91-7555-220-0
Format: Bok
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Kontakt

Catrine Berglie
075-247 30 00