/
/

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre 2014 - Nationella resultat, metod och indikatorer

I rapporten redovisas resultatet från den kommun-och enhetsundersökning som Socialstyrelsen genomförde 2014. Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänstverksamheterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i undersökningen.

Bilagor

Underlag till undersökningen

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultat från Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, som Socialstyrelsen genomförde våren 2014. Syftet med undersökningen är att ge underlag till Socialstyrelsens webbaserade Äldreguiden som riktar sig till allmänheten och till öppna jämförelser som används som underlag för verksamhetsutveckling.

Kommun- och enhetsundersökningen är tillsammans med undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” datakällor för rikstäckande uppgifter på enhetsnivå av hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. De båda undersökningarna genomfördes under samma period och i år är det därför möjligt att presentera ett urval av resultat från bägge undersökningarna i Äldreguiden.

Totalt har 90 procent av kommunerna, 86 procent av hemtjänsterna och 94 procent av de särskilda boendena deltagit i undersökningen.

Viktiga resultat från undersökningen

Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten:

• Varje heltidsanställd biståndshandläggare i kommunerna har i genomsnitt ansvar för 134 personer som är 65 år eller äldre. Antalet per handläggare varierar från 46 till 290 personer. Vid tiden för den föregående undersökningen omfattade ansvaret i genomsnitt 161 personer.

  • Det är 40 procent av kommunerna som anger att de kan garantera att den som använder sitt trygghetslarm får kontakt med någon som kan hjälpa dem inom en viss tid. Det kan till exempel vara personal inom äldreomsorgen eller på en larmcentral, beroende på hur kommunerna organiserar denna tjänst.
  • Samtliga hemtjänstverksamheter bör ha rutiner som beskriver hur hemtjänstpersonalen ska agera om de misstänker att en äldre person är undernärd eller felnärd. Årets undersökning visar att 83 procent av verksamheterna har sådana rutiner. Det är en ökning jämfört med föregående undersökning då 77 procent av enheterna svarade att de hade detta.
  • I särskilt boende har 77 procent av de äldre en aktuell genomförandeplan som beskriver personens önskemål och behov i samband med måltid. Samtliga personer bör ha en individuell plan för detta.
  • Enligt undersökningen har 78 procent av personerna i särskilt boende problem med urinläckage. Av dessa saknar 50 procent en aktuell basal utredning, trots att samtliga personer med urinläckage bör ha en utredning som identifierar bakomliggande orsaker och utesluter medicinska skäl till varför detta förekommer.
  • I år var första gången som undersökningen omfattade frågor om hemsjukvård som ges enligt 18 § HSL. Resultaten tyder på brister i kontakterna mellan de olika aktörerna (kommunens hälso- och sjukvård, hemtjänstenheter och lands-tingens primärvård). Bristerna gäller samverkan mellan landsting och kommun men också mellan hemtjänsten och personalen i den kommunaliserade hemsjukvården. Här finns en risk att de äldre går miste om fördelarna med att kommunerna tagit över denna del av hälso- och sjukvårdsansvaret från landstingen.
Läs hela sammanfattningen
Kommun och enhetsundersökningen, vård och omsorg.

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-9
Format: POD
Antal sidor: 101
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 30 00