Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – reviderad version 2014

Vägledningen ska stödja hälso- och sjukvården samt tandvården i deras arbete med att identifiera barn som far illa eller riskerar fara illa och fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialnämnden. Vägledningen tar även upp skyldigheten att samverka i frågor som rör dessa barn.

Vägledningen har kommit ut i en andra utgåva (Publicerad 2014-10-01). De ändringar i Socialstyrelsens författningar som ligger till grund för den uppdaterade utgåvan finns angivna i början av vägledningen.

Presentationsmaterial för dig som ska informera anmälningsskyldig personal

För dig som ska informera personal i en verksamhet inom hälso- och sjukvård eller tandvård om sin anmälningsskydlighet finns det ett särskilt framtaget informationsmaterial.

Presentation för utbildningstillfällen

Presentationen summerar det viktigaste i vägledningen och hänvisar till boken och andra förslag på läsning för fördjupning. Den innehåller också exempel på fall där en anmälan kan vara motiverad, dessa kan vara bra som diskussionsunderlag. Sist i presentationen beskrivs vad som händer med en anmälan när den når socialnämnden.

Filmad intervju med projektledaren för vägledningen

Den filmade intervjun handlar om vad vägledningen i huvudsak innehåller.

 

Informationsblad

Bladet är tänkt att delas ut till anmälningsskyldig personal efter en muntlig presentation. Det kan också användas vid konferenser, seminarier och andra möten för att sprida kännedom om vägledningen.

Sammanfattning

Både hälso- och sjukvården och tandvården omfattas av skyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL att genast anmäla till socialnämnden när man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Trots skyldigheten att anmäla till socialnämnden visar undersökningar att det finns en underrapportering från hälso- och sjukvården samt tandvården. Barn som far illa kommer inte alltid till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd eller det skydd som de behöver från samhället.

Ett barn kan fara illa när det till exempel i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försum-melse, har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt beteende. Barn med stora problem i skolsituationen som är kopplat till en social problematik kan också fara illa, och ingår i socialtjänstens målgrupp. (Se proposition 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga s. 47)

Den 1 januari 2013 infördes en förändring i socialtjänstlagen som innebär att anmälningsskyldiga som i sin verksamhet ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” genast ska göra en anmälan till socialnämnden. Det infördes även nya bestämmelser i socialtjänstlagen om möten i samband med att en anmälan görs (14 kap. 1 a § SoL) och om så kallad återkoppling (14 kap. 1 b § SoL). Förändringen i socialtjänstlagen syftar bland annat till att underlätta för anmälaren att avgöra när en anmälan ska göras (prop. 2012/13:10 s. 46).

För att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras har vårdgivaren ett ansvar enligt 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för rutiner, systematiskt kvalitetsarbete och samverkan när det gäller anmälningsskyldigheten. Personalen inom hälso- och sjukvården samt tandvården har dessutom ett personligt ansvar för sin egen kompetens samt skyldighet att följa lagen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-4
ISBN: 978-91-7555-209-5
Format: Bok
Antal sidor: 123
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 140 kr