/
/

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – Del 2. Omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer

Resultaten av öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd presenteras i två delar. Den här rapporten belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd mot bakgrund av socioekonomiska förutsättningar. Jämförelser görs med tidigare år och mellan olika län och kommungrupper.

Del 1 av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

God kvalitet i verksamheten - resultat, metod och indikatorer

Sammanfattning

I denna rapport presenterar Socialstyrelsen på en övergripande nivå resultatet av öppna jämförelser som belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd i riket och i länen. Det är fjärde gången Socialstyrelsen presenterar dessa jämförelser och i rapporten finns även en redovisning av utvecklingen under perioden 2011–2014.

Omfattningen av ekonomiskt bistånd i befolkningen ger en indikation på hur välbärgade respektive ekonomiskt utsatta invånarna i stort är i ett län eller i en kommun. Biståndsmottagandet har ett samband med strukturella förhållanden som exempelvis befolkningssammansättningen och situationen på arbetsmarknaden.

Resultatet visar att omfattningen av biståndsmottagandet varierar mellan olika län och kommunstorlekar, men särskilt stora är skillnaderna på kom-mun- och stadsdelsnivå.

  • Bakgrundsmåtten som belyser faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd visar att de socioekonomiska förutsättningarna skiljer sig mycket åt i landet. Exempelsvis är spridningen mellan kommunerna för andelen invånare 18–64 år med låg inkomst 10,3– 44,9 procent.
  • Andelen biståndsmottagare i befolkningen har varit relativt oförändrad under perioden 2011–2014 och är nu 4,4 procent i riket. I landets kommuner är spridningen 0,5–18,8 procent av befolkningen.
  • Det långvariga biståndsmottagandet har stadigt ökat 2011–2014, från 31,7 till 36,7 procent av biståndsmottagarna i riket. På kommunnivå är spridningen i år 7,5–56,7 procent. Andelen med bistånd i tre år eller mer har också ökat under perioden, från 18,6 till 23,7 procent. På kommunnivå är spridningen i år 1,1–42,3 procent.
  • Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat, från 7,1 till 7,4 procent. På länsnivå är spridningen i år 3,7–13,6 procent och på kommunnivå är spridningen 0,5–28,5 procent. Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd är 2,8 procent av barnen i befolkningen. På kommunnivå är spridningen 0–14,5 procent.
  • Under perioden 2011–2014 har en klar minskning skett när det gäller andelen unga vuxna (18–24 år) med ekonomiskt bistånd. Andelen har minskat från 8,8 till 8,0 procent. På länsnivå är spridningen i år 4,6–13,4 procent och på kommunnivå är spridningen 0,6–29,7 procent.

Resultaten bygger huvudsakligen på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och register över totalbefolkningen.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-34
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Malin Hultman
075-247 30 00