Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Utvärdering – Vård vid rörelseorganens sjukdomar – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från utvärderingen av vården vid rörelseorganens sjukdomar. Den innehåller även Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar. Utgångspunkten för utvärderingen har varit rekommendationerna i Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012.

Underlagsrapport samt bilagor

Nationella riktlinjer – Utvärdering – Vård vid rörelseorganens sjukdomar – Indikatorer och underlag för bedömning

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utifrån ett nationellt perspektiv utvärderat häls- och sjukvårdens följsamhet till rekommendationerna i Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Det huvudsakliga syftet är att beskriva landstingens processer och resultat samt att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården av patienter med dessa sjukdomar.

Utvärderingen omfattar följande diagnoser:

 • osteoporos
 • artros i knä och höft
 • inflammatoriska reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit samt ankyloserande spondylit och psoriasisartrit (i begränsad omfattning).

Osteoporos

De indikatorer som redovisas för osteoporos visar bland annat att förskrivningen av benspecifika läkemedel i stort sett är oförändrad sen 2005 samt att variationen mellan landstingen är stor när det gäller antalet patienter som drabbas av en förnyad fraktur. Socialstyrelsens bedömning är att hälso- och sjukvården kan förbättra vården av patienter med osteoporos genom att:

 • i högre grad utreda och diagnostisera osteoporos, i synnerhet hos äldre personer
 • fler patienter med fraktur, i synnerhet äldre, utreds för osteoporos och fallrisk
 • behandla betydligt fler personer med hög risk för frakturer med benspecifika läkemedel
 • särskilt analysera eventuella könsskillnader vid förskrivning av benspecifika läkemedel
 • behandling med kalcium och D-vitamin som monoterapi endast används när det finns en dokumenterad brist på dessa ämnen.
  Läkemedlen kan dock användas i kombination med benspecifika läkemedel.

Artros

De indikatorer som speglar vården vid artros visar på skillnader mellan landstingen när det gäller diagnostik, tillgång till fysisk träning och behandling. Socialstyrelsens bedömning är att vården kan förbättras genom att:

 • fler personer erbjuds möjlighet till fysisk träning i enlighet med riktlinjens rekommendationer, till exempel i form av artrosskola
 • verksamheter som erbjuder artrosskola ansluter sig till och registrerar i kvalitetsregistret BOA
 • utredning och diagnostik förbättras samt att fler erbjuds fysisk träning
 • användningen av röntgenundersökning i samband med diagnostik analyseras för att säkerställa att sådana undersökningar inte sker rutinmässigt
 • förskrivningen av glukosamin och hyaluronsyra minskar (särskilt i landsting som fortfarande har en hög förskrivning av dessa läkemedel)
 • användningen av artroskopier som genomförs på grund av knäartros minskar (särskilt i landsting som fortfarande har en hög andel artroskopier vid artros)
 • användningen av artroskopi vid knäartros analyseras närmare.

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Reumatoid artrit

De indikatorer som speglar vården vid reumatoid artrit visar skillnader mellan landstingen när det gäller hur länge patienterna haft besvär före diagnos och i vilken grad de får tidig behandling med biologiska läkemedel. Utvärderingen visar att landstingen kan förbättra vården genom att:

 • förbättra utredning och diagnostik för att om möjligt korta tiden från symtom till diagnos
 • överväga behandling med biologiska läkemedel för fler patienter redan under första året efter diagnos
 • följa förskrivningsmönster och erbjuda tillgänglig behandling oavsett kön och socioekonomisk bakgrund.

Ankyloserande spondylit

Den indikator som redovisas speglar förskrivningen av biologiska läkemedel vid ankyloserande spondylit. Resultatet visar att antalet patienter som behandlas med biologiska läkemedel har ökat. Socialstyrelsens bedömning är att det behövs ett förbättrat underlag för uppföljning för att kunna bedöma vården vid ankyloserande spondylit.
Hälso- och sjukvården kan förbättra förutsättningarna för uppföljning av vården av personer med ankyloserande spondylit genom att öka rapporteringen av uppgifter till relevanta register.

Psoriasisartrit

Den indikator som redovisas speglar förskrivningen av biologiska läkemedel vid psoriasisartrit. Resultatet visar att antalet patienter som behandlas med biologiska läkemedel har ökat kraftigt de senaste åren.
Socialstyrelsens bedömning är att det behövs ett förbättrat underlag för uppföljning för att kunna bedöma vården vid psoriasisartrit. Hälso- och sjukvården kan förbättra förutsättningarna för uppföljning av vården av personer med psoriasisartrit genom att öka rapporteringen av uppgifter till relevanta register.

Jämlik vård

Utvärderingen har även belyst skillnader utifrån ålder, kön, födelseland och socioekonomisk bakgrund (utbildningsnivå). Resultatet visar att det förekommer skillnader mellan män och kvinnor, till exempel när det gäller läkemedel mot osteoporos vid fragilitetsfrakturer. Då behandlas män i avsevärt mindre utsträckning än kvinnor.

Skillnader förekommer också när det gäller utbildningsnivå och födelseland. Högutbildade kvinnor och män får i högre utsträckning biologiska läkemedel vid reumatoid artrit än lågutbildade och bland högutbildade respektive svenskfödda personer får fler läkemedel mot osteoporos efter fragilitetsfraktur.

Jämförelserna tar dock inte hänsyn till skillnader mellan grupperna när det gäller exempelvis patientsammansättning som kan bidra till att förklara att läkemedel ges i olika utsträckning. Resultatet pekar på att hälso- och sjukvården kan bli mer jämlik genom att vården ges på likartat sätt oberoende av kön eller socioekonomisk bakgrund.

Landstingens och kommunernas införande av riktlinjerna

Socialstyrelsen har genom en enkätundersökning i november 2013 kartlagt hur landstingen och kommunerna har mottagit riktlinjerna om vården vid rörelseorganens sjukdomar, samt vilka åtgärder de har vidtagit utifrån dessa.

Resultatet visar att de flesta landstingen har påbörjat insatser för att införa de nationella riktlinjerna. En tredjedel av landstingen har en övergripande handlingsplan (hälso- och sjukvårdsledningsnivå) för arbetet, men de flesta landsting har lokala handlingsplaner (verksamhetsnivå).
Två tredjedelar av landstingen följer upp följsamheten till riktlinjerna på lokal eller regional nivå. De flesta landstingen anger vidare att riktlinjerna har haft påverkan på den vård som patienterna får.

Socialstyrelsen bedömer att det är positivt att så många landsting har påbörjat arbetet med att införa riktlinjerna. Det är också glädjande att så många upplever att riktlinjerna ger ett gott stöd i landstingets ledning och styrning, och fungerar som underlag för uppdragsbeskrivningar och politiska prioriteringar.

Enkäten visar dock att endast drygt hälften av kommunerna känner till de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar och att det är få som har vidtagit några åtgärder för att införa riktlinjerna.

Flera av rekommendationerna i riktlinjerna berör även den kommunala hälso- och sjukvården varför det skulle vara önskvärt att kommunerna hade en större kunskap om riktlinjerna. Socialstyrelsen bedömer därför att myndigheten behöver göra ytterligare insatser genom särskilt riktade informationsaktiviteter till den kommunala hälso- och sjukvården. Detta föreslås ske i samverkan med NSK-S (Nationella samordningsgruppen för kunskapsstyrning socialtjänst).

Ny utvärdering inom några år

Socialstyrelsen kommer inom några år att åter utvärdera följsamheten till de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. De förbättringsområden som identifierats i denna utvärdering kommer då särskilt att följas upp. Dessutom är förhoppningen att datakällorna har utvecklats så det är möjligt att göra en mer heltäckande utvärdering som omfattar riktlinjernas samtliga sjukdomar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-3
Format: PDF
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr