Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Rapporten innehåller ett underlag till regeringen för utformningen av en nationell strategi för arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.

Sammanfattning

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten föreslår att en nationell strategi för området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-strategi) utgår från visionen: Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Underlaget har utarbetats med utgångspunkt från de nationella och internationella mål och visioner som finns inom SRHR-området. Det tar fasta på sambandet mellan sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Förslaget förenar befolkningsperspektivet (bästa möjliga hälsa för hela befolkningen) med individperspektivet (tillgodosedda rättigheter) samtidigt som det förutsätter att alla relevanta skillnader på gruppnivå uppmärksammas (lika villkor).

För att etablera ett gemensamt ramverk för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter föreslår Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att en nationell SRHR-strategi har följande utgångspunkter:

  • Det samlande begrepp för de aktörer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska vara SRHR.
  • Allt arbete inom SRHR-området ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och ett normkritiskt perspektiv.

Förslaget omfattar följande utvecklingsområden:

  • Att det hälsofrämjande arbetet förstärks inom SRHR-området.
  • Att det förebyggande arbetet fortsätter att utvecklas inom SRHR-området.

En förutsättning för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska bli ett samlat område i Sverige är att begreppet SRHR blir etablerat så att det behandlas som en helhet i strategier, handlingsplaner och andra dokument som ligger till grund för det dagliga arbetet på såväl nationell som regional och lokal nivå. Rättighetsperspektivet baseras på formaliserade rättigheter som uttrycks i bland annat konventioner och lagar. Det normkritiska perspektivet syftar till att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Perspektivet ger stöd för ett förhållningssätt i SRHR-arbetet med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna, de sju diskrimineringsgrunderna och intersektionell analys. Genom utvecklingsområdena vill Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten markera vikten av att stärka det hälsofrämjande arbetet, men samtidigt tydliggöra att det är viktigt med en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet inom SRHR-området. Bedömningen är att följande områden behöver prioriteras i det förebyggande arbetet: hiv och STI, oönskade graviditeter samt könsrelaterat våld.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bedömer att det behövs en nationell samordning för att utveckla och stärka kunskapsstyrningen inom SRHR-området och föreslår därför att regeringen ger Folkhälsomyndigheten ett samordningsansvar som bör omfatta följande områden:

  • Utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer, exempelvis genom befintliga och nya stödstrukturer.
  • Utveckla uppföljning och utvärdering i samverkan med berörda myndigheter, exempelvis genom att följa upp det hälsofrämjande arbetet och genom att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa i den uppföljning av folkhälsan som görs på Folkhälsomyndigheten.
  • Förstärka kunskaps- och metodutveckling i samverkan med myndigheter och berörda aktörer och ge stöd till sådant utvecklingsarbete.
  • Förbättra hälsokommunikation och kunskapsspridning i samverkan med myndigheter och berörda aktörer, exempelvis genom att utveckla nationella kommunikations- och informationsinsatser, riktade till hela eller grupper i befolkningen, om bästa tillgängliga kunskap.
  • Årligen rapportera till regeringen om samordningen och de utvecklingsbehov som lyfts i forum för samverkan samt ge förslag på aktörer inom de olika delarna för det fortsatta arbetet.

Utöver Folkhälsomyndighetens samordningsansvar föreslås också att

  • Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att på nationell nivå stödja och utveckla det preventiva arbetet avseende oönskade graviditeter. Arbetet ska där det så är lämpligt samordnas med det förebyggande arbetet vad gäller hiv och STI som redan ligger på Folkhälsomyndigheten.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-26
Format: PDF
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr