/
/

Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2014

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Vägledningen för elevhälsa håller på att uppdateras. En ny version kommer i höst, 2016. Fram till dess kan vägledningen laddas ner som pdf.

Vägledningen har kommit ut i en andra utgåva (Publicerad 2014-10-01). De ändringar i Socialstyrelsens författningar som ligger till grund för den uppdaterade utgåvan finns angivna i början av vägledningen.

Listan med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som börjar på sid. 206 har rättats i webbversionen. Se rättelseblad.

Rättelseblad

Presentationsmaterial om vägledningen för elevhälsan

Webbinarium: Hör projektledaren Margareta Bondestam berätta om Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom vårdkedjan mödra-, och barnhälsovård samt elevhälsa. Hon berättar också om respektive produkt: kunskapsstöd för mödrahälsovården, vägledning för barnhälsovården samt vägledning för elevhälsan som gjorts i samverkan med Skolverket. Johanna Freed från Skolverket deltar också som presentatör. Webbinariet har gjorts i samverkan med SKL och projektet Psynk.

Powerpointpresentation: För dig som är chef eller yrkesverksam och vill kunna presentera vägledningen för elevhälsan för dina medarbetare, anställda eller kollegor. Presentationen beskriver bland annat vilken sorts produkt vägledningen är, syftet med den, vem den riktar sig till, innehåll och några nedslag i innehållet.

Informationsblad: Bladet kan skrivas ut och användas för att sprida kännedom om vägledningen vid presentationer inom den egna verksamheten, på konferenser eller seminarier.

Sammanfattning

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. Vidare beskrivs gällande författningar för elevhälsan, och de enskilda insatserna, särskilt för den delen som är hälso- och sjukvård. Eftersom elevhälsan är en del av utbildningen ska den ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. I vägledningen förs ett resonemang kring vad som menas med begreppet tillgång till utifrån Skolinspektionens och Socialstyrelsens tillsynsbeslut. Det innebär bland annat att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vägledningen beskriver också hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Socialstyrelsen och Skolverket har tillsammans med representanter för elevhälsans yrkesföreträdare identifierat områden där elevhälsans insatser är viktiga, såsom psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor.

Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna dessutom erbjudas syn- och hörselundersökningar samt andra begränsade hälsokontroller. I vägledningen beskrivs innehåll för hälsobesöken samt möjliga tidpunkter. I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Hälsobesöken utgör också en möjlighet för eleven att diskutera sin hälsa med skolsköterskan. Hälsobesöken ger förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Enligt förarbeten till skollagen är syftet med en samlad elevhälsa bland annat att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. Elevhälsan har en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd, bland annat genom att insatsernas olika kompetenser bidrar till en hög kvalitet på de underlag som sedan leder till beslut om stödåtgärder för en elev. I vägledningen beskrivs hur elevhälsan kan arbeta med särskilt stöd, bedömningar och utredningar. Vägledningen syftar till att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-2
ISBN: 978-91-7555-208-8
Format: PDF
Antal sidor: 244
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr