/
/

Socialstyrelsens arbete med sociala insatsgrupper 2013−2014

Rapporten beskriver hur Socialstyrelsen har bidragit till det pågående arbetet med sociala insatsgrupper åren 2013–2014. Den pekar också på socialtjänstens behov av fortsatt stöd i det lokala arbetet.

Sammanfattning

Våren 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag (Ju2011/1906/KRIM) att ta fram en vägledning för arbetet med sociala insatsgrupper. Mottagare av vägledningen är i första hand verksamma inom socialtjänst, polis och skola. I samband med detta skulle myndigheten också utveckla ett instrument för bedömning av ungdomar i risk att bli återfalla i brott. Sedan uppdragen slutrapporterades har Socialstyrelsen inte haft något särskilt uppdrag om sociala insatsgrupper.

Den här rapporten beskriver hur Socialstyrelsen följt och på olika sätt bidragit till det utvecklingsarbete i frågan om sociala insatsgrupper som pågår.

Socialstyrelsens aktiviteter 2013−2014

Under perioden har Socialstyrelsen bland annat:

  • deltagit i arbetsgruppsmöten, styrgruppsmöten och de fora för erfarenhetsutbyte som ordnats av Rikspolisstyrelsen, RPS
  • skrivit under en gemensam viljeförklaring om att driva frågan och utvecklingen av sociala insatsgrupper vidare
  • tagit fram flera publikationer och författningar som direkt eller indirekt har relevans för arbetet med sociala insatsgrupper
  • bidragit till de samproducerade informationsmaterial som tagits fram i samråd med övriga nationella myndigheter
  • granskat tillämpningen av metoden motiverande samtal för att förebygga att ungdomar återfaller i brott
  • fört en dialog med representanter från socialtjänsten för att ta reda på behovet av fortsatt stöd från Socialstyrelen.

Socialtjänstens behov av fortsatt stöd

Socialtjänsten har fortsatt behov av stöd när det gäller utbyte av erfarenheter, rättstillämpning och metodutveckling.

Socialstyrelsen avser under 2015–2016 att fortsätta följa arbetet med sociala insatsgrupper, bland annat inom det nätverk för erfarenhetsutbyte som SKL, Sveriges kommuner och landsting, förvaltar. Myndigheten avser också att, med utgångspunkt i socialtjänstens behov, se över möjligheten att i vissa frågor komma med tydligare och mer konkret vägledning till verksamheterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-11
ISBN: 978-91-7555-216-3
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt