/
/

Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – Myndighetsgemensam delrapport av ett regeringsuppdrag

Delrapporten presenterar en plan för samordnade kunskapsstödjande insatser på området psykisk ohälsa under 2014. Insatserna fokuserar på samordnat stöd bland annat inom adhd, barn och unga, individuell plan, samsjuklighet och självskadebeteende.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning på området psykisk ohälsa. Uppdraget genomförs tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Under 2013 har dessa myndigheter tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) haft en dialog med verksamheter inom kommuner och landsting, brukare och närstående om hur myndigheterna bättre kan stödja utvecklingen inom området med kunskap. De behov av kunskapsunderlag och stöd för användning som kom fram i dialogen utgör grunden för den plan för kunskapsstödjande insatser 2014 som presenteras i denna delrapport.

Insatserna i planen fokuserar på samordnat stöd inom adhd, samverkan kring barn och unga, individuell plan (SIP), samsjuklighet, självskadebeteende samt stöd som kan öka möjligheterna att identifiera riskgrupper, upptäcka tidiga tecken och ge tidiga insatser till barn och unga på området psykisk ohälsa. I insatserna ingår också att ta fram stöd för användning av myndigheternas kunskapsunderlag.

I delrapporten beskrivs även hur myndigheterna ska fortsätta att utveckla sin samverkan. Det arbetet fokuserar på att vidareutveckla de arbetssätt som finns för att stödja användningen av de kunskapsunderlag som myndigheterna tar fram, snabbt sammanställa och tillgängliggöra kunskap, identifiera kunskapsluckor, utmönstra metoder som är verkningslösa eller kan ersättas, utveckla webbplatsen Kunskapsguiden, samråda med huvudmännen och öka delaktigheten hos brukare och närstående. I delrapporten beskrivs även hur Socialstyrelsen arbetar med uppföljning och utvärdering på psykiatriområdet.

Läs hela sammanfattningen
Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – Myndighetsgemensam delrapport av ett regeringsuppdrag

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-9
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mattias Fredricson
075-247 30 00

Mer hos oss 

Psykisk hälsa