Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat. De som lämnar sin familj för att de utsatts kan uppleva stor ensamhet och isolering och behoven av hjälp och stöd kan vara stora och långvariga. Syftet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre tillgodose de utsattas behov av stöd och hjälp.

Sammanfattning

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få det. Socialstyrelsen har också i sin tillsynsverksamhet riktat kritik mot flera kommuner när det gäller hanteringen av ärenden som har rört hedersrelaterat våld.

Utgångspunkten måste vara att aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, oavsett om det är barn eller vuxna och oavsett hur komplexa eller komplicerade situationerna kan vara. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, dvs. att det kan vara flera förövare, t.ex. i den närmaste familjen, samt att det kan vara sanktionerat eller pådrivet från omgivningen. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central liksom att valet av partner inte är individens utan familjens eller ett större kollektivs angelägenhet. Våldet och förtrycket kan ta sig många olika uttryck: fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt, och det kan röra sig om en rad olika handlingar från relativt sett vardagliga begränsningar i livet som gäller klädval och socialt umgänge, till livsval som utbildning och val av äktenskapspartner samt grovt våld, inklusive dödligt våld.

Det är både flickor och kvinnor samt pojkar och män som utsätts för hedersrelaterat våld och förövarna kan både vara kvinnor och män. Homo- och bisexuella personer samt transpersoner kan drabbas särskilt hårt.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld kan ge såväl kortvariga som långvariga psykiska konsekvenser och besvär, t.ex. depression, sömn- och ätstörningar, ångest samt skuld- och skamkänslor. En del som varit utsatta drabbas också av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En konsekvens för dem som lämnar sin familj kan bli stor ensamhet och isolering, som i sin tur kan leda till omfattande och långvariga behov av stöd och hjälp.

Personer som är utsatta för hedersrelaterat våld kan behöva ha kontakt med och få insatser från flera olika aktörer. De kan behöva stöd och hjälp från socialtjänsten, vård eller behandling från hälso- och sjukvården samt kontakt med rättsväsendet om de har gjort en polisanmälan. Ideella organisationer kan många gånger vara ett värdefullt komplement till myndigheterna. Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse.

Det är viktigt att personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har kunskap om hedersrelaterat våld. För att kunna hjälpa en person som är utsatt och få slut på våldet är det första steget att få vetskap om våldet så att personen får den hjälp och det stöd som hon eller han behöver och har rätt till. De som är utsatta för hedersrelaterat våld kan ha svårt att berätta om våldet på eget initiativ på grund av rädsla som är kopplad till hot samt känslor av skuld och skam. Att ställa frågor om våld är ett sätt att upptäcka att en person är utsatt. Ett gott och kunnigt bemötande, lyhördhet och förståelse är grundläggande i mötet med personer som är utsatta för våld.

Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen kan brist på kunskap leda till en osäkerhet i bemötande och handläggning som antingen leder till att professionella ingriper för lite, dvs. tolererar våldet och förtrycket, eller att de ingriper för kraftfullt utan att grunda bedömningen på den enskilda personens situation.

De insatser som kan bli aktuella kan från socialtjänsten vara ekonomiskt bistånd, placering av barn och unga under 18 år, skyddat boende för vuxna samt råd och stöd. Från hälso- och sjukvården kan det bli aktuellt med medicinsk behandling och psykosociala insatser som krisbearbetning, stödsamtal och psykoterapi.

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper för att behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre ska tillgodoses.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-6
ISBN: 978-91-7555-134-0
Format: POD
Antal sidor: 58
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Olga Gislén
075-247 32 19