Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Våld mot äldre kvinnor har länge varit ett dolt samhällsproblem. Men studier visar att kvinnorna utsätts för olika former av våld – i parrelationer, av grannar i särskilt boende och av anställda inom vård och omsorg. Syftet med materialet är att öka medvetenheten och kompetensen hos personal så att kvinnornas behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Sammanfattning

Det är först på senare år som det börjat uppmärksammas att äldre kvinnor utsätts för våld. Samhällets syn på äldre människor är förmodligen en bidragande orsak till att problemet länge varit osynligt i den offentliga debatten. I många sammanhang betraktas äldre som en homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I stället för att ses som män och kvinnor ”blir” personerna sin ålder, så kallad ålderism. Detta riskerar bland annat att leda till att sexuella övergrepp osynliggörs.

Det finns bara ett fåtal svenska studier om våld mot äldre kvinnor. Därför har det varit viktigt att hämta kunskap från näraliggande områden, såsom våld mot kvinnor generellt och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Både äldre män och kvinnor utsätts för våld – i nära relationer, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilt boende och av deltagare i dagverksamhet. Men kvinnorna utsätts inte bara för våld för att de är äldre, utan specifikt för att de är kvinnor. Våldet mot kvinnorna är i högre grad upprepat och det är nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld.

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för äldre kvinnor att utsättas för våld. Med hög ålder följer ofta ett ökat beroende av omgivningen, såväl närstående som personal. Beroendet är en viktig riskfaktor när det handlar om att utsättas för våld. Det för också med sig en risk för upprepat våld, och möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar. Ansträngda vårdrelationer är en annan riskfaktor när det gäller våld och övergrepp. Personer med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för vanvård av personal och anhörigvårdare. Äldre kvinnor kan också – som yngre kvinnor – leva i en parrelation där våldet funnits under många år.

Våld mot äldre kvinnor berör flera olika aktörer. Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta kvinnor får det stöd och den hjälp de behöver. Hälso- och sjukvårdens olika delar är mycket viktiga både för att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och ge dem vård och behandling. Ideella organisationer, såsom kvinnojourer och brottsofferjourer, är många gånger ett värdefullt komplement till myndigheterna. Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse.

Ett gott och kunnigt bemötande är grundläggande för att en våldsutsatt kvinna ska kunna ta emot samhällets stöd och hjälp. Om den äldre kvinnan har en funktionsnedsättning ställs det särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet från personalens sida. Det gäller också att samhällets insatser är tillgängliga för äldre kvinnor.

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja kompetensen hos olika personalgrupper för att kvinnornas behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-4
ISBN: 978-91-7555-132-6
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
Växel: 075-247 30 00