/
/

Karies hos barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2011

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar. Denna redovisning innehåller data från 2011.

Sammanfattning

Jämfört med år 2010 ses en fortsatt förbättring av tandhälsan hos barn och ungdomar på nationell nivå.

Andelen kariesfria 3-åringar ligger kvar på en hög nivå (96 procent). I samtliga övriga undersökta ålderskrupper 6, 12 och 19 år ses en förbättring av både andelen karies fria barn och ungdomar och för medeltalet kariesskadade tänder (dft/DFT).

Significant Caries index (SiC) för 12-åringar, vilket utgör medelvärdet för DFT för den tredjedel av populationen som har flest antal kariesskador, har också minskat jämfört med år 2010. SiC för riket år 2011 var 2,23.

Tandhälsan skiljer sig fortsatt åt mellan olika landsting och regioner. Störst är skillnaderna mellan landstingen när det gäller andelen kariesfria 12-åringar och andelen kariesfria 19-åringar.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för 2008. (Redovisar metoden för insamling av uppgifterna samt innehåller förklaringar av använda begrepp.)

Mer hos oss

Karies hos barn och ungdomar

Tandvård