/
/

Utveckling av värdegrundsarbete inom äldreomsorgen – slutrapport 2013

Rapporten beskriver resultatet av Socialstyrelsens arbete med värdegrundsutbildningar på högskolenivå, statsbidrag till kommunerna för att stimulera utbildning till värdegrundsledare och funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor, samt framtagande av en webbutbildning.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har under åren 2010–2013 genomfört flera uppdrag med anledning av Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Här beskrivs resultaten av tre av dessa uppdrag: värdegrundsutbildningar på högskolenivå, statsbidrag till kommunerna för att stimulera utbildning till värdegrundsledare och funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor, samt framtagande av en webbutbildning. Genom utbildningar och olika former av utbildningsmaterial har verksamheterna fått verktyg för det fortsatta arbetet med värdegrundsfrågor. Genomgående har alla verktygen fått ett mycket gott mottagande i verksamheterna.

Cirka 2 100 personer från 215 kommuner, vilket utgör omkring en fjärdedel av samtliga enhetschefer inom äldreomsorgen, biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), har gått igenom Socialstyrelsens utbildning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen. De kursutvärderingar som gjorts visar att utbildningen av det stora flertalet har uppfattats som relevant, och bra i sin helhet. Deltagarna har också uppgett att de kunnat rekommendera kursen till andra.

Närmare 300 av deltagarna i värdegrundsutbildningen har valt att gå vidare med Socialstyrelsens andra utbildning, Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet. Även denna utbildning har uppskattats och kunnat rekommenderas.

Kommunerna har haft möjlighet att söka statsbidrag för att kunna utbilda personer till värdegrundsledare alternativt funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. Genomslaget för bidragen är tydligt – 204 kommuner har sökt. Flertalet kommuner har sökt medel för kortare utbildningar till värdegrundsledare som sedan kunnat utbilda personalgrupper om den nationella värdegrunden. Ett mindre antal kommuner har utbildat för att utveckla funktioner med sammanhållet ansvar för sociala frågor. Dessa utbildningar har oftast varit något längre.

Socialstyrelsens studiematerial Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial, publicerades i april 2012 och har beställts i närmare 20 000 exemplar. Som ett komplement till detta har en webbutbildning tagits fram med samma namn. Webbutbildningen finns tillgänglig på Kunskapsguiden.se, och sedan den första oktober har nästan 400 personer genomfört den. Utbildningen ger användarna kunskap om den nationella värdegrunden genom självstudier, och kan också användas av enhetschefer för att introducera nyanställda och timvikarier i den nationella värdegrunden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-8
ISBN: 978-91-7555-136-4
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Eva Entelius Melin
075-247 30 00