/
/

Behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd – första linjens chefer

I den här rapporten sammanställs vilket stöd första linjens chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver. Socialstyrelsen har gett Karolinska Institutet i uppdrag att utreda genom intervjuer i sju kommuner i Sverige.

Sammanfattning

Vid implementering av ny kunskap är första linjens chefers roll avgörande. Denna rapport beskriver vilken typ av stöd första linjens chefer inom socialtjänsten, som omfattar individ- och familjeomsorg (IFO) samt äldreomsorg (ÄO), behöver för att effektivt och framgångsrikt kunna implementera evidensbaserade metoder och nationellt kunskapsstöd. Undersökningen bygger på intervjuer med 28 första linjens chefer i sju kommuner i Sverige.

Resultaten visar att första linjens chefer överlag delar uppfattningen att de har en central roll vid implementering av ny kunskap. Vidare indikerar resultaten att behovet av stöd för cheferna är stort när det gäller implementeringsarbete. Behov av stöd finns under samtliga faser av en implementering: behovsinventering, installation, användning och vidmakthållande. De identifierade behoven av stöd omfattar huvudsakligen fem områden: 1) erhålla, filtrera och värdera information om olika metoder, 2) matcha val av nya metoder och arbetssätt mot behov i verksamheten, 3) kunskaps- och kompetensutveckling kring metoder och utvecklingsarbete, 4) anpassning av en metod under såväl installation som användning, samt 5) kontinuerlig uppföljning och vidmakthållande.

Resultaten visar på skillnader mellan chefer inom IFO och ÄO, bl.a. i avseenden rörande deras kännedom kring olika former av kunskap och hur de upplever sitt uppdrag när det gäller införande av ny kunskap. Chefer inom ÄO hade sämre kännedom om evidens och nationella riktlinjer samt hade mindre befogenheter att implementera ny kunskap i verksamheten. Inom IFO är en stor utmaning istället att evidensbaserade metoder har höga krav på utformningen av utbildning och handledning, vilket ökar kostnaderna för införandet.

Studiens resultat indikerar att första linjens chefer inom socialtjänsten är i störst behov av stöd när det gäller den organisatoriska miljön. Den mest framträdande bristen i många kommuner är att det saknas en tydlig riktning för arbetet med evidens. Detta betyder att förväntningar på första linjens chefer att arbeta utifrån ny evidens från deras chefer och högre ledning är otydlig. Det gör att frågorna kring evidens och nationellt kunskapsstöd upplevs sakna tyngd, vilket gör att det blir svårare att prioritera dem. Första linjens chefers arbete skulle underlättas avsevärt om det i organisationen finns struktur och processer för hur arbetet med att införa ny kunskap ska utföras. Roller och ansvarsområden för olika aktörer som är involverade behöver också tydliggöras. Första linjens chefer behöver även stöd i att utvecklas i sin ledarroll. Utöver förändringsspecifika färdigheter och kunskaper ställer införandet av ny kunskap stora krav även på allmänna ledarskapsfärdigheter.

Sammantaget understryker resultaten att första linjens chefer är oerhört viktiga för att införa ny kunskap. Ökad kännedom om vilket stöd första linjens chefer behöver för att implementera evidensbaserade metoder och nationella riktlinjer i sin verksamhet kan därmed utgöra en bas för utvecklandet av åtgärder internt, regionalt och nationellt. Detta kan i förlängningen leda till en mer effektiv och säkrare vård för brukare inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-6
ISBN: 978-91-7555-096-1
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Peter Lindqvist
075-247 38 59