/
/

Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och stöd utifrån sina individuella behov. Kommunerna har ett tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå. Vägledningens utgångspunkt är att stärka den skyddssökandes rättsäkerhet.

Skyddat boende – en jämförelse med Danmark och Norge

Sammanfattning

Skyddat boende är en omfattande verksamhet där tusentals kvinnor och barn, men även ett antal män, söker en fristad från våld. Fler än 4 000 vuxna och 2 700 medföljande barn tillbringade minst en natt på skyddat boende under 2011. En stor majoritet var kvinnor men även 70 män sökte skydd. I maj 2012 fanns 1 100 platser för vuxna på skyddat boende, för medföljande barn fanns ungefär 1 300 platser. Det visar en kartläggning som Socialstyren genomfört.

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men framför allt drabbar det kvinnor – och våldsutövaren är oftast en man. År 2011 anmäldes 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Kunskap om i vilken utsträckning män utsätts för våld i nära relationer är bristfällig. Alla som utsätts för våld i nära relationer, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, har dock rätt till stöd och skydd.

Barn utsätts också i hög grad för våld i nära relationer genom att själva misshandlas eller genom att bevittna våld mot en närstående. Forskning visar att barn i familjer där våld förekommer ofta utsätts för direkt våld. Barns rätt att få det stöd och hjälp barnet behöver, framhålls särskilt i socialtjänstlagen.

Regeringen gav i oktober 2011 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en samlad analys av insatsen skyddat boende för hotade personer samt ta fram ett vägledande material för berörda målgrupper. Den här vägledningen om skyddat boende som vänder sig till socialtjänsten och dess utförare är ett resultat av det uppdraget.

I regeringsuppdraget ingick att definiera begreppet skyddat boende samt att genomföra en kartläggning av omfattningen och kvaliteten på skyddade boenden i Sverige. Kartläggningen publicerades i april 2013 och kan laddas ner till höger.

Syftet med uppdraget i sin helhet är att verka för en kvalitetsutveckling och en förstärkt uppföljning och utvärdering av insatsen skyddat boende. I vägledningen beskrivs kort hur indikatorer kan användas för fortsatt utveckling inom området.

Vägledningen inleds med ett antal kapitel som belyser socialtjänstens respektive skyddade boendens ansvar för frågor som:

  • Vem ansvarar för att den enskilda får tillgång till adekvat skyddat boende vid behov?
  • Vem avgör att en person behöver skyddat boende?
  • Vem betalar för skyddade boenden?

Därefter följer ett kapitel som behandlar särskilt sårbara gruppers behov av skyddade boenden. Vägledningen avslutas med avsnitt om mer övergripande frågor som:

  • Ska skyddade boenden vara tillståndspliktiga?
  • Hur kan skyddade boenden kvalitetsutvecklas?
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-2
ISBN: 978-91-7555-094-7
Format: Bok
Antal sidor: 78
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr