/
/

Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2011

I rapporten presenteras statistik över amning av barn under första levnadsåret och statistik över föräldrars rökvanor.

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; dels statistik över amning av barn under det första levnadsåret och dels statistik över föräldrarnas rökvanor. Statistiken samlas in enbart på gruppnivå. Eftersom individdata saknas är det inte möjligt att göra länkningar till andra register eller analyser av t.ex. amning bland rökande kvinnor.

Amning

Den minskning av amningsfrekvensen som vi sett under de senaste åren har planat ut under 2011. Mellan 2004 och 2011 minskade andelen barn som ammades helt mer än ökningen av andelen delvis ammade barn. En jämförelse mellan år 2010 och 2011 visar att andelen mödrar som enbart ammade vid sex månaders ålder har ökat något, från 11 till 14 procent, medan delamningen inte minskat i motsvarande grad. Om detta är ett trendbrott återstår att se.

I ett internationellt perspektiv är amning av spädbarn hög i Sverige. Av barn födda 2011 ammades i genomsnitt 96 procent enbart eller delvis vid en veckas ålder och 87 procent vid två månaders ålder. Motsvarande andel var vid fyra månaders ålder 76 procent; vid sex månader 63 procent, vid nio månader 35 procent och vid ett års ålder 17 procent. De regionala skillnaderna är dock stora. Fram till sex månaders ålder hade Stockholms och Uppsala län högst andel ammade barn (70 procent) medan Västmanlands län hade lägst andel (58 procent). Vid nio och tolv månaders ålder var den högsta andelen ammade barn på Gotland (43 respektive 28 procent) och den lägsta i Halland (22 respektive 12 procent).

Föräldrars rökvanor

Rökning bland föräldrar till spädbarn har minskat under 2000-talet. Statistik från år 1999 visar att 9 procent av mödrarna och 14 procent av fäderna rökte efter barnets födelse. Av barn födda 2011 rökte 5 procent av mödrarna och 11 procent av fäderna under barnets första levnadsmånad. Detta är en minskning för båda föräldrarna med 3 procentenheter sedan år 2002. Vid åtta månaders ålder rökte en något större andel av mödrarna (6 procent) än under barnets första levnadsmånad.

De regionala skillnaderna är stora. År 2011 fanns under barnets första levnadsmånad flest rökande mödrar i Södermanlands, Värmlands och Gotlands län (7 procent). Den lägsta andelen hade Västerbottens län där 2 procent av mödrarna rökte under barnets första levnadsmånad.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-18
ISBN: 978-91-7555-099-2
Format: POD
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr