/
/

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012

Rapporten redovisar uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin som ska förbättra tillgängligheten till insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Resultatet visar bland annat att väntetiderna till BUP inte har förbättrats 2012-2013.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har perioden 2007–2012 fördelat 1,3 miljarder kronor till landstingen i syfte att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har också varje år följt upp landstingens insatser och väntetidernas utveckling. Satsningen baseras på årliga överenskommelser om en förstärkt vårdgaranti mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

2012 klarade 13 av 21 landsting alla krav för att erhålla 2012 års statsbidrag. Fem landsting klarade inte målet att 90 procent av patienterna får komma på ett första besök inom 30 dagar. Sex landsting klarade inte målet att 80 procent av patienterna får komma på beslutad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Dalarna, Gävleborg och Västerbotten klarade inga krav. Resultatet 2012 är sämre än resultatet för 2011. Den halvårsuppföljning som gjorts inför måluppfyllelsen i oktober 2013 tyder på ett resultat jämförbart med 2012 års resultat.

Flera landsting framför att statsbidraget är ett nödvändigt resurstillskott för att klara den förstärkta vårdgarantin. Många menar också att målet om ett första besök är bra. Samtidigt är flera landsting kritiska till ett ensidigt fokus på tillgänglighet snarare än kvalitet, och till målet om tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling. Flera är oroade över negativa effekter på behandlingsinsatser, särskilt för svåra och komplexa ärenden, som en följd av detta.

Utredningar och behandlingar av neuropsykiatriska tillstånd tar en stor del av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten. Inget landsting uppger att inflödet av dessa patientgrupper minskat.

Alla landsting påtalar sårbarheten i bemanningssituationen inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Flertalet landsting har vakanser under året och svårigheter att rekrytera barnpsykiatriker, i synnerhet erfarna barnpsykiatriker. Erfarna psykologer och psykologer med psykoterapeutisk examen är också svåra att rekrytera. Även storstadslänen har dessa problem. Landstingen står inför stora utmaningar för att klara tillgänglighet, bygga upp en första linjens hälso- och sjukvård för målgruppen och fortsatt upprätthålla en specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Socialstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis:

  • Väntetiderna för BUP har inte förbättrats 2012–2013. I måluppfyllelsen 2012 klarade 13 av 21 landsting samtliga krav för den förstärkta vårdgarantin. Dalarna, Gävleborg och Västerbotten klarade inga krav. Resultatet 2012 visar sammantaget på ett sämre resultat jämfört med 2011. Resultatet för första halvåret 2013 tyder inte på någon förbättring.
  • Landstingen ger fortsatt blandat ”ris och ros” för tillgänglighetssatsningen. Flera anser att statsbidraget är ovärderligt för att de ska kunna klara tillgängligheten, och flera menar att målet att inte behöva vänta länge på ett första besök är bra. Samtidigt uttrycker många landsting en oro över negativa effekter av målet om fördjupad utredning/behandling. Detta mål går ut över behandlingsinsatser och arbete med mer komplexa ärenden menar flera. Både landsting som klarat och landsting som inte klarat den förstärkta vårdgarantin uttrycker en oro över negativa effekter.
  • Samlad kunskap om vårdresultat och andra kvalitetsaspekter saknas till stor del inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det måste anses centralt att detta område utvecklas. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla grunddata och indikatorer för att följa och belysa kvalitet och effektivitet i vård och omsorg om barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Landstingen har fortsatta rekryterings- och bemanningsproblem. Alla landsting berörs. Nationella och regionala strategier behöver utvecklas för att snabbare få en förändring till stånd.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-14
ISBN: 978-91-7555-097-8
Format: POD
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ingrid Ström
075-247 30 00