/
/

Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – En redovisning av arbetsläget hösten 2013

Rapporten redovisar kortfattat läget och det planerade fortsatta arbetet i uppdragen om samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Sammanfattning

Varje år får Socialstyrelsen ett antal uppdrag inom ramen för regeringens satsning på att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I denna rapport beskrivs kortfattat arbetsläget för 2013 års uppdrag. För fördjupad information hänvisas till de särskilda rapporter som har publicerats (se referensförteckningen) eller som kommer att publiceras.

Socialstyrelsen arbete bedrivs inom följande 19 områden:

 • Primärvård och korttidsboende. Genom enkäter, intervjuer och litteraturstudier har Socialstyrelsen belyst primärvårdens insatser samt korttidsboendet utformning och identifierat utvecklingsbehov för dessa.
 • Nationella riktlinjer. Socialstyrelsen har tagit fram en generell vägledning om hur de mest sjuka äldres särskilda förutsättningar kan beaktas i diagnosspecifika riktlinjer. Inom revisionen av diabetesriktlinjerna pågår arbete för att se hur man kan komplettera enskilda rekommendationer.
 • Ökad delaktighet. Socialstyrelsen har följt upp genomförandeplanerna för personer med demenssjukdom. Denna uppföljning visar att uppföljningssamtal kan bidra till bättre delaktighet.
 • Äldres behov i centrum. Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial och en vägledning samt bedrivit en omfattande utbildning för att stödja införandet av ett behovsinriktat, systematiskt arbetssätt och av strukturerad dokumentation.
 • Nationell informationsstruktur och fackspråk. Det finns ett första förslag till klassifikation av socialtjänstens insatser, och en modell för behov och åtgärder inom kommunal hälso- och sjukvården har tagits fram.
 • Kunskapsöversikter. Arbete pågår med kunskapsöversikter om vårdhund i särskilda boenden och effekterna av utbildning. Socialstyrelsen har genomfört aktiviteter för att sprida tidigare gjorda översikter.
 • Registeranalyser samt förutsättningar för process-id. Registeranalyser visar bl.a. skillnader i vård efter stroke och höftfraktur för äldre i olika boendeformer. De visar också att äldre med psykisk sjukdom inte får tillräcklig tillgång till specialiserad psykiatrisk vård. Socialstyrelsen har haft samråd om samisk äldreomsorg. Myndigheten har klargjort begreppet hälsoärende och studerat förutsättningar för införande, samt analyserat möjligheterna att följa multisjuka äldres väg genom vården.
 • Utveckling av vård- och omsorgsstatistiken. Insamlingen av månadsstatistik pågår och presentationsformerna ses över. Dessutom pågår förberedelser för att samla in uppgifter om behov och funktionstillstånd vilket ska rapporteras vid årets slut. En plan för ytterligare utveckling av statistiken kommer under första halvåret 2014.
 • Utveckling av patientregistret. Socialstyrelsen har tagit fram en utvecklingsplan för patientregistret, bl.a. med aktiviteter för ökad täckningsgrad. Myndigheten har även klargjort vad som krävs för att få tätare inrapportering och bättre lagring av uppgifter, samt börjat arbetet med att genomföra detta.
 • Webbstöd läkemedelsgenomgångar. En webbutbildning har utvecklats och den lanseras i oktober 2013 på Kunskapsguiden och på Socialstyrelsens webbplats.
 • Öppna jämförelser. Myndigheten arbetar med att utveckla indikatorer på områdena urininkontinens, måltidsmiljö och dagverksamhet, liksom för sammanhållen vård och omsorg. Innehållet i Äldreguiden har utvecklats för att svara mot äldres och anhörigas behov.
 • Undersökningen om äldres uppfattningar om vården och omsorgen. En undersökning av äldres uppfattningar om vård och omsorg, där samtliga äldre som får hemtjänst och särskilt boende, har genomförts. Det möjliggör redovisning på enhetsnivå i åtta av tio kommuner.
 • Utvecklad presentation av öppna jämförelser. Presentationen av Äldreguiden har förändrats för att bättre svara mot äldres behov.
 • Förbättrad rättssäkerhet. Socialstyrelsen har tagit fram ny information om det gällande regelverket och uppdaterat tidigare publicerat material som riktar sig till kommuner och enskilda utförare.
 • Nationell källa för ordinationsorsak. Socialstyrelsen har utarbetat ett kodsystem för ordinationsorsaker och föreslagit hur det bör införas, förvaltas och vidareutvecklas.
 • Utvärdering av försöksverksamheter. Kommuner och landsting har fått statliga medel till försöksverksamheter för att anpassa vården och omsorgen till de mest sjuka äldres behov. Vetenskaplig utvärdering av dessa pågår och resultaten redovisas senast den 31 maj 2014.
 • God kvalitet. Socialstyrelsen har gjort en litteraturgenomgång och sökning i relevanta länders dokument om vilka kvalitetsbegrepp och kvalitetsområden som används i vård och omsorg om äldre.
 • Webbutbildning för AT-läkare. En förstudie har genomförts för att klargöra behoven av och förutsättningarna för en webbutbildning om läkemedel för AT-läkare.
 • Vägledningar om äldres psykiska ohälsa. Socialstyrelsen har tagit fram tre vägledningar för att stimulera huvudmännen att samverka och för att höja personalens kompetens.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-1
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Gert Alaby
075-247 30 00